Prezydent podpisał ustawę o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze"

Siedziba PPL

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę z dnia 15 września 2017 roku o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze". Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest przyjęcie nowych regulacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", zwanego dalej "PPL", a ponadto – zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – wprowadzenie przejrzystych zasad nadzoru i zarządzania oraz profesjonalizacja nadzoru nad działalnością PPL.

Ustawa przewiduje stworzenie nowych ram ustawowych dotyczących określenia przedmiotu działalności, organizacji oraz sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze". Zgodnie z uchwaloną ustawą, PPL jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i statucie.

Ustawa wskazuje, że PPL prowadzi działalność w oparciu o plany sporządzane przez Prezesa PPL, które są opiniowane przez Radę Nadzorczą PPL i zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu. Statut PPL oraz zmiany statutu są wprowadzane przez ministra właściwego do spraw transportu, w drodze zarządzenia.

Ustawa wprowadza całkowicie nową strukturę organów PPL. Na czele PPL będzie stał Prezes PPL, który będzie powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw transportu. Również wiceprezesi PPL będą powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek Prezesa PPL.

Uchwalona ustawa wprowadza zmianę odnośnie organizacji PPL w stosunku do obecnego stanu prawnego, poprzez rezygnację z regulacji dotyczących funkcjonowania samorządu załogi w PPL. Ustawa jednoznacznie wskazuje, iż do PPL nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.

Ustawa wprowadza, jako organ PPL, Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma być organem opiniującym działalność PPL (w zakresie opinii nt. planów rocznych, planów pięcioletnich, sprawozdań z działalności i finansowych, zmian statutu, regulaminu organizacyjnego) oraz ma sprawować nadzór nad gospodarką finansową PPL. Członków Rady Nadzorczej będzie powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw transportu na wspólną pięcioletnią kadencję. Ponadto, ustawa stanowi, że Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, przy czym w skład Rady Nadzorczej wchodzi minimum jeden przedstawiciel wskazany przez pracowników PPL.

Ustawa w przepisach przejściowych jednoznacznie wskazuje, iż znosi się organy PPL określone w obecnej ustawie oraz, że wygasają wszelkie uprawnienia przysługujące członkom znoszonych organów PPL. Ustawa przewiduje, iż z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze". Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawę o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze", zgodnie z którą dotychczasowe organy zarządzania, czyli naczelny dyrektor, zebrania delegatów i rada pracownicza zostaną zastąpione prezesem PPL oraz radą nadzorczą. przygotowali posłowie PiS. Sejm uchwalił ustawę 15 września br., a Senat przyjął ją 22 września.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały w portach regionalnych, np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus