Rozporządzenie MTBiGM ws. ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

paragraf

Nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa (Dz. U. 2013, poz. 1132) zostało opublikowane 24 września br. Stanowi ono wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 140e ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie zgodności przepisów krajowych z normami i zalecanymi metodami postępowania zawartymi w Załączniku 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r. oraz uwzględnienie zaleceń o charakterze specjalistycznym, dotyczących nadajników sygnału niebezpieczeństwa, zawartych w dokumentach Rady Programu Cospas-Sarsat.

Materia objęta niniejszym rozporządzeniem nie była dotąd regulowana, a wykaz nadajników sygnału niebezpieczeństwa prowadzony był w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej, wynikającej z art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy – Prawo lotnicze. Z uwagi na potrzebę zwiększenia efektywności i usprawnienia działań poszukiwawczo-ratowniczych poprzez jednoznaczną identyfikację nadajnika emitującego sygnał niebezpieczeństwa i jego właściciela lub użytkownika oraz szybką eliminację sygnałów fałszywych – konieczne stało się opracowanie i wydanie przedmiotowego rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Treść rozporządzenia

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus