Przejdź do treści
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Źródło artykułu

Ukazała się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

5 maja, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolite Polskiej pod Poz. 847 została opublikowana Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.
 
Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26a:
a) w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) sprawowanie nadzoru nad podmiotami posiadającymi wykaz zatwierdzeń szczególnych, zgłaszającymi wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłaszającymi wykonywanie operacji niezarobko-wych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, posiadającymi zezwolenie na wy-konywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub posiadającymi zezwolenie na wy-konywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych,”,
b) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ust. 1 pkt 3a – są pobierane od podmiotów posiadających wykaz zatwierdzeń szczególnych, zgłaszających wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłaszających wykonywanie operacji niezarobko-wych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, posiadających zezwolenie na wy-konywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub posiadających zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.”;

2) w art. 26g w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podmiotami posiadającymi wykaz zatwierdzeń szczególnych, zgłaszającymi wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłaszającymi wykonywanie operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrz-nym z napędem silnikowym, posiadającymi zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycz-nych wysokiego ryzyka lub posiadającymi zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.”;

3) w art. 126a w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyraz „strażnicy”;

4) w art. 157 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu sprawdza, czy podmioty, o których mowa w art. 163c i art. 163d, zgłaszające działalność, posiadające zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub posiadające zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, spełniają ustalone przepisami prawa wymagania do ich prowadzenia.”;

5) w art. 158 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Użytkownik statku powietrznego, jeżeli prowadzi działalność podlegającą certyfikacji, posiada wykaz zatwierdzeń szczególnych, zgłosił wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłosił wykonywanie operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, posiada zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub posiada zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, jest obowiązany utworzyć wewnętrzny system bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego i zapewnić jego funkcjonowanie.”;
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 847

6) w art. 163c:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na wniosek podmiotu:

1) o którym mowa w ORO.SPO.110 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE, Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, po przeprowadzeniu oceny spełnienia wymagań określonych w ORO.SPO.100 i ORO.SPO.110 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE;

2) zamierzającego wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2, Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, po przeprowadzeniu oceny spełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1;

3) zamierzającego wykonywać zarobkowe operacje polegające na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych statkiem powietrznym posiadającym świadectwo zdatności do lotu zgodnie z rozporządze-niem nr 748/2012/UE lub statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2, Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na wy-konywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, po przeprowadzeniu oceny spełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1.

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na warunki wydanego zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który uzyskał zezwolenie, przedstawia Prezesowi Urzędu wniosek o zmianę zezwolenia wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałe zmiany, celem uzyskania zmiany zezwolenia.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Prezes Urzędu cofa zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji:
1) specjalistycznych wysokiego ryzyka w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ORO.SPO.110 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE, wymagań określonych w ORO.SPO.100 i ORO.SPO.110 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE oraz w załączniku VIII do rozporządzenia nr 965/2012/UE;

2) specjalistycznych wysokiego ryzyka w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1;

3) polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1.

5. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje, zmienia i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, oraz ogranicza uprawnienia wynikające z tego zezwolenia.”;

7) w art. 209s pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykazu zatwierdzeń szczególnych, zgłoszenia wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych”;

8) art. 209t otrzymuje brzmienie:
„Art. 209t. Kto wykonuje działalność w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem uprawnień wynikających z posiadanego certyfikatu, o którym mowa w art. 160 ust. 1, wykazu zatwierdzeń szczególnych, zgłoszenia wykony-wania zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowa-nym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjali-stycznych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, podlega karze do 10 000 zł.”;

9) w załączniku nr 6 do ustawy:
a) w objaśnianiach terminów użytych w załączniku uchyla się pkt 4,
b) w tabeli nr 1 w części III:
– w podczęści 3.7 w kolumnie „Rodzaj czynności urzędowej” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uznanie certyfikatu AOC lub dokumentu równoważnego”,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 847
– w podczęści 3.13:
– – tytuł podczęści 3.13 otrzymuje brzmienie:
„3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia, zezwolenia oraz dokumenty”,
– – uchyla się ust. 1 i 2,
– – po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2e w brzmieniu:

2a. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC (krajowego) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC (krajowego) nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

2b. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC (krajowego), który był cofnięty albo zawieszony nie dłużej niż 12 miesięcy
75% opłaty określonej w ust. 2a

2c. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu AOC (krajowego)
75% opłaty określonej w ust. 2a

2d. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC (krajowym albo wydanym zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE), niezwiązana z dodaniem statku powietrznego
Wielkość jednostki organizacyjnej2)

2e. Dodanie statku powietrznego i związana z tym zmiana w certyfikacie AOC (krajowym albo wydanym zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE)
W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego do 10 ton włącznie więcej niż 10 ton
– – dodaje się ust. 40–43 w brzmieniu:

40. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2

41. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych

42. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2, bez względu na ilość i zakres zmian

43. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, bez względu na ilość i zakres zmian
c) w tabeli nr 3 w części III:
– tytuł części III otrzymuje brzmienie:
„Nadzór nad posiadaczami certyfikatu AOC, certyfikatu AHAC, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2, oraz zezwolenia na wy-konywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych”,
– uchyla się ust. 3 i 4,

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 847
– dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2

7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych

Art. 2. Do postępowań dotyczących zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


Pełny tekst Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Lotnicze dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony