Przejdź do treści
Prawo lotnicze (fot. freeimages.com)
Źródło artykułu

Projekty ustawy o zmianie ustawy – Prawo Lotnicze (UC71 i UD174)

W Biuletynie informacji publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazały się projekty ustawy o zmianie ustawy - Prawo Lotnicze (numer UC71 oraz UD174).


UC71

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:

Zmiana ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. 1970) jest podyktowana koniecznością zapewnienia stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.) zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa (Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, z późn. zm.), które będzie stosowane od dnia 31 grudnia 2021 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:


Rozwiązania ujęte w projekcie dotyczą zagadnienia sprawdzenia przeszłości osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego

W projekcie przewiduje się uregulowanie w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze między innymi:

1) zakresu czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, kategorii osób podlegających sprawdzeniu przeszłości, podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawdzeń przeszłości i częstotliwości sprawdzeń przeszłości;

2) sposobu i trybu dokonywania przez Straż Graniczną, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie sprawdzenia przeszłości, ustalenia istnienia negatywnych przesłanek, a także przypadków, w jakich może być stwierdzone istnienie negatywnych przesłanek;

3) kwestii umożliwiających podmiotom sektora lotniczego składanie wniosków o udzielenie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek w formie elektronicznej, w kontekście zwiększonej częstotliwości sprawdzeń przeszłości oraz zwiększonej liczby osób, które podlegać będą rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości (w tym weryfikacji negatywnych przesłanek);

4) zobowiązania podmiotów sektora lotniczego do zgłaszania Straży Granicznej osób uprawnionych do występowania (w formie elektronicznej) do Straży Granicznej z wnioskiem o udzielnie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek;

5) nowego katalogu negatywnych przesłanek, z uwzględnieniem nowego katalogu przestępstw, opartego w szczególności na przestępstwach, o których mowa w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważniej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych  w ich sprawie i ich ścigania (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 132) oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 6);

6) możliwości przedłużenia przez Straż Graniczną terminu dokonywania weryfikacji występowania negatywnych przesłanek, w uzasadnionych przypadkach, (standardowy termin sprawdzeń wynosiłby jak dotychczas 30 dni), a także zapewnienia takiej możliwości również służbom i organom współpracującym ze Strażą Graniczną w zakresie weryfikacji kryminalnej;

7) fakultatywnej kompetencji Straży Granicznej do korzystania podczas przeprowadzanej weryfikacji występowania negatywnych przesłanek z dostępnych międzynarodowych zasobów kryminalnych, które mogą okazać się niezbędne dla skutecznej weryfikacji, jeżeli obowiązujące umowy i porozumienia bilateralne lub wielostronne dają podstawę do przekazywania takich informacji;

8) uprawnienia Straży Granicznej do stwierdzenia negatywnych przesłanek w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ustaleń wobec osoby podlegającej sprawdzeniu; niemożność uzyskania informacji, na podstawie których przeprowadzana jest weryfikacja, kończyłaby proces sprawdzeń z wynikiem negatywnym, tj. stwierdzeniem istnienia negatywnych przesłanek;

9) zobowiązania podmiotów sektora lotniczego do systematycznego, okresowego przekazywania Straży Granicznej informacji w zakresie praw osób działających na rzecz tych podmiotów, które podlegają weryfikacji co do istnienia negatywnych przesłanek (utrata przepustek, utrata prawa do ich posiadania, utrata uprawnień), w kontekście planowanych koncepcji systemowych oraz nowych procedur dotyczących wnioskowania o informacje w zakresie istnienia negatywnych przesłanek (automatyczne okresowe sprawdzenie co 12 miesięcy);

10) możliwości dla Straży Granicznej dokonywania powtórnych sprawdzeń osoby w ramach weryfikacji negatywnych przesłanek bez konieczności składania kolejnych wniosków wobec takiej osoby przez właściwe podmioty sektora lotniczego, w przypadku powtórnych ustaleń, udzielanie odpowiedzi przez Straż Graniczną nastąpiłoby jedynie w przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek wobec danej osoby;

11) uprawnienia Straży Granicznej do formułowania informacji o istnieniu negatywnych przesłanek również poza reżimem wnioskowym (z urzędu); w momencie pozyskania informacji dającej podstawę do sformułowania negatywnej przesłanki Straż Graniczna powinna posiadać prawo przekazania takiej informacji właściwemu podmiotowi sektora lotniczego;

12) zasad nadzoru  w zakresie realizacji obowiązków związanych z występowaniem przez podmioty sprawdzające do komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie istnienia negatywnych oraz obowiązków związanych z uzyskiwaniem informacji o występowaniu negatywnych przesłanek;

13) administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i podmiotów odpowiedzialnych za ich nakładanie.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Marcin Horała Sekretarz Stanu

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: III kwartał 2021 r.

Pełny tekst projektu dostępny jest tutaj (LINK)


UD174

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W obowiązującym stanie prawnym brak regulacji umożliwiających wykonywanie:

1) zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), zwanej dalej „ustawą – Prawo lotnicze”, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo lotnicze;

2) zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych statkiem powietrznym posiadającym świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.) lub statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo lotnicze.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

Istota rozwiązań ujętych w projekcie sprowadza się do zmiany ustawy – Prawo lotnicze w zakresie art. 163c, polegającej na rozszerzeniu zakresu tego przepisu o regulacje dotyczące zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającym pod nadzorem krajowym, a także zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

Ponadto ze względu na uchylenie przepisów ustawy – Prawo lotnicze dotyczących wydawania certyfikatu usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certificate), na podstawie którego uprzednio były wykonywane loty przeciwpożarowe i gaśnicze, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235), projekt przewiduje zmianę załącznika nr 6 do ustawy – Prawo lotnicze w celu wyeliminowania opłat lotniczych związanych z tym certyfikatem.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Marcin Horała Sekretarz Stanu

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM:
I kwartał 2021 r.

Pełny tekst projektu dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony