Wymagania dotyczące programów ochrony w lotnictwie cywilnym - obwieszczenie w sprawie

Obwieszczenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

7 marca, w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod. poz. 485 ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

1. Na podstawie art. 16 ust.  3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1679), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz.U.poz. 2363).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz.U. poz. 2363), który stanowi:„

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Pełny tekst obwieszczenia dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus