Ukazało się Rozporządzenie MI w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

29 sierpnia, w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1661 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji.

W dokumencie jest m.in. mowa o:

1) o tym jak rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku publicznego podlegających
2) o tym co wymagania techniczne i eksploatacyjne określają dla lotnisk i dla samolotów
3) o tym, że jeżeli ogrodzenie lotniska dla samolotów ma również pełnić funkcję przeszkody fizycznej, o której mowa w pkt 1.1.1.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.4)), to powinno ono spełniać określone wymagania techniczne.
4) o tym, że wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk dla śmigłowców określają normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 14 „Lotniska” tom II „Lotniska dla śmigłowców” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.5), ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 33) (w brzmieniu z dnia 12 czerwca 2018 r.).

Pełny tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus