Skuteczność działania służb żeglugi powietrznej

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie robocze w sprawie opracowania krajowego planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2012-2014.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Andrzej Gieroczyński - Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC, oprócz pracowników Urzędu, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Dowództwa Sił Powietrznych.

System skuteczności działania został stworzony w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) Nr 691/ 2010 z dnia 29 lipca 2010 r. dla wsparcia inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) poprzez zachęcenie instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej do osiągania celów wyznaczonych przez Komisję Europejską w czterech podstawowych obszarach: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska i efektywności kosztowej. W każdym z tych obszarów wyznaczono jeden lub ograniczoną liczbę wskaźników, dla których ustalone zostały cele wspólnotowe przyjmowane przez KE, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. SES (przy czym w latach 2012-2014 cele określone zostały tylko dla niektórych obszarów i wskaźników).

Państwowe Władze Nadzorujące (NSA) zostały zobowiązane do stworzenia krajowych/regionalnych planów skuteczności działania na lata 2012-2014 opartych o cele spójne z celami wspólnotowymi.

Komisja Europejska ds. Transportu i Energii, w osobie Komisarza Jacque’a BARROT, postawiła przed inicjatywą SES następujące wymagania:

  • 3- krotnego zwiększenia przepustowości;

  • 10-krotnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa;

  • zmniejszenia kosztów pojedynczego lotu o połowę;

  • zredukowania wpływu pojedynczego lotu na środowisko naturalne o 10 %.

Gwarancją osiągnięcia tych celów do 2020 roku są działania prowadzone pod nadzorem Komisji Europejskiej.

W trakcie spotkania roboczego omówiono sposób prowadzenia dalszych prac nad dokumentem krajowym oraz zakres i sposób przedstawiania informacji, które muszą zostać w nim zawarte.

Uwagę skupiono na wymaganiach związanych ze zmniejszeniem opóźnień wynikających z niewystarczającej przepustowości sektorów kontroli ruchu lotniczego.

Ponadto omówiono najważniejsze elementy opisowe dotyczące kosztów oraz elementów związanych z efektywnością kosztową zapewnianych służb, które zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi opracowanymi przez EUROCONTROL powinny znaleźć się w treści krajowego planu skuteczności działania. Dyskusja skupiła się na kwestiach zakresu niezbędnych informacji, bez omawiania na tym etapie wysokości kosztów i wynikających z nich celów krajowych.

Projekt planu skuteczności działania, zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury, zostanie przesłany do Komisji Europejskiej do końca czerwca 2011 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

PAŻP Wielka Rodzina - jutro w Rzeczpospolitej: niezłe jaja