Przejdź do treści
Jeppesen Chart
Źródło artykułu

Co warto wiedzieć o szkoleniu na uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A)?

Posiadaczowi licencji pilota samolotowego nie wolno wykonywać lotów według wskazań przyrządów (IFR) - za wyjątkiem lotów szkolnych i kontrolnych - jeśli nie posiada uprawnień do lotów według wskazań przyrządów IR(A) właściwych dla kategorii statku powietrznego i wydanego zgodnie z przepisami JAR-FCL.

Wymagania stawiane kandydatom starającym się o uprawnienie IR(A)

- Kandydat podejmujący szkolenie IR(A) musi posiadać licencję pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) lub pilota zawodowego (samoloty) CPL(A), wraz z kwalifikacjami do lotów nocnych.

- Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów, musi spełniać wymagania medyczne zgodne z przepisami JAR-FCL 3.355(b) to jest posiadać orzeczenie lotniczo lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania lotów IFR klasy 1 lub 2.

- Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów musi posiadać nalot co najmniej 50 godzin w lotach nawigacyjnych (przelotach) jako dowódca statku powietrznego (PIC) na samolotach lub śmigłowcach w tym przynajmniej 10 godzin na samolotach.

- Kandydat ubiegający się o uprawnienie IR(A) musi wykazać się znajomością języka angielskiego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku 1 do JAR-FCL 1.200.

- Posiadacz uprawnienia IR(A) wydanego zgodnie z Załącznikiem 1 do JAR – FCL 1.200, musi posiadać licencję pilota turystycznego (samoloty) (PPL(A)), pilota zawodowego CPL(A), (licencję pilota w załodze wieloosobowej MPL(A)) lub pilota liniowego ATPL(A) z wpisem uprawnień - Radio Międzynarodowe (w celu prowadzenia korespondencji w języku angielskim).

- Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów musi posiadać wydane przez UKE świadectwo radiotelefonisty w służbie lotniczej bez ograniczenia.

Ramowe zestawienie szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów wg. wskazań przyrządów IR(A)

Kandydat ubiegający się o uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A), musi ukończyć zatwierdzone szkolenie teoretyczne, w zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego.

Zakres szkolenia - zgodny z załącznikiem 1 do JAR-FCL 1.470

Tematy:

- Prawo lotnicze oraz procedury ruchu lotniczego
- Ogólna wiedza o samolocie
- Osiągi i planowanie
- Człowiek, możliwości i ograniczenia
- Meteorologia
- Nawigacja
- Procedury operacyjne
- Łączność

Szkolenie teoretyczne
  Liczba godzin zajęć
Wykłady Ćwiczenia Razem
TRYB Stacjonarny Zaoczny Stacjonarny i zaoczny Stacjonarny Zaoczny
150 50 50 200 100

- Zatwierdzony ośrodek szkolenia FTO (Flight Training Organisation), odpowiedzialny za szkolenie kandydata, zgłasza go do egzaminu państwowego po pozytywnym ukończeniu kursu wiedzy teoretycznej. Kandydat, który nie ukończy egzaminu w terminem nałożonym przez JAR-FCL 1.490
„Jeśli w mających zastosowanie przepisach nie postanowiono inaczej, wszystkie egzaminy teoretyczne wymagane dla wydania odpowiednio licencji lub uprawnień pilota muszą być zdane w okresie 18 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym kandydat zdał pierwszy egzamin”

- Jeśli przeprowadzając egzamin Władza Lotnicza uzna, że kandydat nie stosuje się w czasie egzaminów do procedury egzaminacyjnej, wówczas to nieprawidłowe zachowanie kandydata traktowane będzie jako nie zaliczenie jednego przedmiotu lub całego egzaminu.

- Egzamin z danego przedmiotu będzie zaliczony jako zdany, jeśli kandydat udzieli na zadane na karcie egzaminacyjnej pytania co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Nie stosuje się ujemnej punktacji karnej.

- Egzaminy teoretyczne zdane zgodnie z JAR-FCL 1.490 są podstawą dla wydania uprawnień do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (samoloty) (IR(A)) przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zdania egzaminów.

- Jeśli uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IR(A) zostało wydane zgodnie z procedurą podaną powyżej, to egzaminy teoretyczne na licencję pilota liniowego ATPL(A) pozostają ważne przez okres 7 lat licząc od ostatniej daty ważności uprawnień do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IR(A) wpisanego do licencji pilota zawodowego CPL(A).

Ramowe zestawienie szkolenia praktycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów wg. wskazań przyrządów IR(A)

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia IR(A) powinien ukończyć zintegrowane szkolenie lotnicze obejmujące uprawnienie IR(A) - patrz JAR-FCL 1.165:

„Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)) musi ukończyć w zatwierdzonym ośrodku szkolenia lotniczego (FTO) zatwierdzone szkolenie praktyczne, zintegrowane lub modułowe, na samolotach posiadających świadectwo sprawności technicznej wydane lub uznane przez Państwo członkowskie JAA. Szkolenie praktyczne powinno być połączone ze szkoleniem teoretycznym. Szczegółowe wytyczne dot. zatwierdzonych szkoleń podane są w:
(1) Szkolenie zintegrowane ATPL(A) - Załącznik 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1); oraz AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(1);
(2) Szkolenie zintegrowane CPL(A)/IR -Załącznik 1 do JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(2) oraz AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(2);
(3) Szkolenie zintegrowane (CPL(A)) - Załącznik 1 do JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(3) oraz AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(3); oraz
(4) Szkolenie modułowe CPL(A) -Załącznik 1 do JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4) oraz AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(4).”

lub powinien ukończyć zatwierdzone modułowe szkolenie lotnicze zgodne z Załącznikiem 1 do JAR – FCL 1.205.

Szkolenie modułowe
Celem modułowego szkolenia lotniczego na wykonywanie lotów wg wskazań przyrządów IR(A), jest wyszkolenie pilotów do poziomu umiejętności niezbędnych do pilotowania samolotów wg przepisów IFR w warunkach meteorologicznych dla lotów wg wskazań przyrządów IMC.

Kurs składa się z dwóch modułów, które mogą być zaliczone osobno lub połączone:

Moduł podstawowy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (a)
Moduł ten obejmuje 10 godzin szkolenia w wykonywaniu lotów wg wskazań przyrządów, z czego 5 godzin może być szkoleniem na ziemi w BITD, FNPT I lub II lub na symulatorze lotów (Patrz AMC FCL 1.205). Moduł ten może być realizowany przez zatwierdzoną organizację szkolenia (FTO). Wszystkie moduły muszą być zatwierdzone przez Władzę Lotniczą. Po ukończeniu podstawowego modułu wykonywania lotów wg wskazań przyrządów pod nadzorem i ku zadowoleniu Kierownika Wyszkolenia, kandydat otrzyma Certyfikat Ukończenia Kursu.

Moduł podstawowy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów powinien obejmować (przynajmniej) procedury i manewry do podstawowego lotu wg przepisów IFR:

Podstawowy lot wg wskazań przyrządów bez zewnętrznych widocznych punktów odniesienia
- lot horyzontalny
- wznoszenie
- zniżanie
- zwroty w locie poziomym, podczas wznoszenia i zniżania
- wskazania przyrządów
- ostre zwroty
- radionawigację
- powrót z nietypowych wysokości
- ograniczony panel
- rozpoznanie i powrót z początkowej fazy i z pełnego przeciągnięcia

Moduł procedur dla wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (b)
Ten moduł zawiera pozostały program szkolenia przy wykonywaniu lotów wg wskazań przyrządów IR(A), 40 godzin na samolocie jedno-silnikowym lub 45 godzin na wielosilnikowym pod nadzorem. Moduł ten może być realizowany przez zatwierdzoną organizację szkolenia (FTO). Wszystkie moduły muszą być zatwierdzone przez Władzę Lotniczą.

Moduł procedur dla wykonywania lotów wg wskazań przyrządów powinien obejmować:

Procedury przygotowawcze do lotu wg przepisów IFR, łącznie z wykorzystaniem instrukcji oraz odpowiednich dokumentów służb kontroli ruchu lotniczego potrzebnych do przygotowania planu lotu IFR;
Procedury i manewry stosowane podczas lotu IFR w warunkach normalnych, sytuacji niebezpiecznych i awaryjnych, w tym co najmniej:
– przejście z lotu z widocznością do lotu wg wskazań przyrządów podczas startu;
– standardowe instrumentalne procedury odlotu i przylotu;
– procedury IFR podczas przelotu na trasie;
– procedury oczekiwania;
– podejścia wg wskazań przyrządów do określonych minimów;
– procedury odlotu po nieudanym podejściu;
– lądowanie po podejściu wg przyrządów, w tym podejście z okrążeniem
Manewry podczas lotu oraz poszczególne charakterystyki lotne;
Jeśli jest to wymagane, wykonywanie powyższych ćwiczeń na samolocie wielosilnikowym, w tym wykonywanie lotów tylko wg wskazań przyrządów z symulowanym lotem z jednym silnikiem niepracującym oraz jego wyłączeniem i uruchomieniem podczas lotu (to ostatnie ćwiczenie powinno być wykonywane na bezpiecznej wysokości, jeżeli nie jest wykonywane na symulatorze lotu lub kabinie treningowej FNTP II).

- Od kandydata chcącego podjąć szkolenie na kursie modułowym z zakresu procedur dla wykonywania lotów wg wskazań przyrządów będącego częścią modułowego szkolenia lotniczego na uprawnienie IR(A), wymagać się będzie, ukończenia wszystkich etapów szkolenia w czasie jednego nieprzerwanego kursu zorganizowanego przez zatwierdzoną Organizację Szkoleniową FTO, pod nadzorem Kierownika Szkolenia zatwierdzonej organizacji szkolenia FTO. Przed szkoleniem na kursie modułowym z zakresu procedur dla wykonywania lotów wg wskazań przyrządów organizacja szkolenia (FTO) sprawdzi umiejętności kandydata podczas podstawowego wykonywania lotów wg wskazań przyrządów. Jeżeli będzie konieczne, kandydat przejdzie szkolenie odświeżające.

- Szkolenie na uprawnienia IR(A) do lotów na samolocie jednosilnikowym obejmuje co najmniej 50 godzin lotu wg wskazań przyrządów, z czego do 20 godzin stanowić może symulacja lotu wg wskazań przyrządów na ziemi w kabinie treningowej typu FNTP I, lub do 35 godzin na symulatorze lotu lub kabinie treningowej FNTP II. Nie więcej niż 10 godzin przewidzianego programu szkolenia w kabinie treningowej FNPT II lub na symulatorze symulacji lotu wg wskazań przyrządów na ziemi może być, za zgodą Władzy Lotniczej przeprowadzone w FNPT I.

- Szkolenie na uprawnienia IR(A) do lotów na samolocie wielosilnikowym obejmuje co najmniej 55 godzin lotu wg wskazań przyrządów, z czego do 25 godzin stanowić może symulacja lotu wg wskazań przyrządów na ziemi w kabinie treningowej typu FNTP I, lub do 40 godzin na symulatorze lotu lub kabinie treningowej FNTP II. Nie więcej niż 10 godzin przewidzianego programu szkolenia w kabinie treningowej FNPT II lub na symulatorze symulacji lotu wg wskazań przyrządów na ziemi może być, za zgodą Władzy Lotniczej, przeprowadzone w FNPT I. Pozostały czas szkolenia winien wynosić co najmniej 15 godzin lotu na samolotach wielosilnikowych.

- Posiadacz uprawnień IR(A) do lotów na samolotach jednosilnikowych, posiadający również uprawnienia dotyczące typu/klasy samolotu wielosilnikowego, aby otrzymać uprawnienia IR(A) do lotów na samolocie wielosilnikowym, musi ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w zatwierdzonym FTO/TRTO, obejmujące co najmniej 5 godzin lotu wg wskazań przyrządów na samolotach wielosilnikowych, z czego do 3 godzin, może odbyć się na symulatorze lotu lub kabinie treningowej typu FNTP II.

Ważność, przedłużanie ważności, wznawianie ważności uprawnienia IR (A)
- Uprawnienie IR(A) jest ważne przez jeden rok od daty wydania lub przedłużenia, albo od daty wygaśniecia dotychczasowego uprawnienia, jeżeli zostało ono przedłużone zgodnie z wymaganiami JAR – FCL 1.2 46(a)

- „Uprawnienie do lotów wg przyrządów IR(A) powinno być przedłużone w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę wygaśnięcia uprawnienia. Jeśli to możliwe, przedłużenie uprawnienia IR(A) powinno być połączone z kontrolą sprawności (proficiency check), która ma na celu przedłużenie uprawnień na typ lub klasę samolotu.”

- Jeśli uprawnienia IR(A) ograniczone są wyłącznie do operacji na samolotach z załogą wieloosobową, przedłużenie lub wznowienie tych uprawnień można uzyskać tylko na samolocie z załogą wieloosobową.

- Jeżeli pilot posiadający uprawnienie IR(A) nie przedłuży/wznowi jego ważności przed upływem 7 lat, niezbędne będzie ponowne przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego zgodnie z Załącznikiem 1 do JAR-FCL 1.210.

- Jeśli uprawnienie do lotów wg przyrządów wygasło, kandydat powinien:
   - spełnić wymagania doszkolenia oraz dodatkowych wymagań określonych przez Władzę Lotniczą, oraz
   - spełnić wymagania punktu 3B (tabela) Załącznika 3 do JAR-FCL 1.240 oraz jako część egzaminu z umiejętności przygotowanie do lotu.

Uprawnienie będzie ważne od daty spełnienia wszystkich wymagań potrzebnych dla wznowienia uprawnień.

Uprawnienia

Zgodnie z ograniczeniami w funkcjonowaniu w załodze wieloosobowej jako drugi pilot, podczas lotu egzaminacyjnego wykonywanego zgodnie z Załącznikiem 1 i 2 do JAR - FCL 1.210, oraz innymi ograniczeniami ustanowionymi w przepisach JAR, posiadacz uprawnień do wykonywania lotów wg IFR na samolotach wielosilnikowych IR(A), uprawniony jest do pilotowania samolotów wielo- i jednosilnikowych w warunkach określonych przepisami IFR do minimalnej wysokości decyzji 200 stóp (60 m). Upoważnienie Władzy Lotniczej do wykonywania lotów poniżej wysokości decyzji 200 stóp (60 m) może zostać wydane po odbyciu dalszego szkolenia, zakończonego lotem egzaminacyjnym zgodnym z JAR-OPS, AMC FCL 1.261 (a) punkt 6 oraz Załącznikiem 2 do JAR-FCL 1.240, Część 6.

Grzegorz Skomorowski
unitedsky.eu

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony