Regulamin FFF 2013

Fly Film Festival (logo)

Festiwal, wzorem lat minionych, organizowany jest przede wszystkim z myślą o wszystkich ludziach związanych z lataniem. Organizatorzy pragną przyczynić się do stworzenia płaszczyzny spotkania dla lotników – wojskowych, cywilnych, sanitarnych, agrolotników, ratowników, szybowników, baloniarzy, konstruktorów lotniczych, mechaników, obsługi naziemnej, kontrolerów ruchu lotniczego. Festiwal ma być miejscem dla wszystkich, którym „coś w duszy gra” na widok skrzydeł.
 

§ 1

1. Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Lotniczych (Festiwal), oraz organizowanego w ramach Festiwalu konkursu przeglądu fabularnej, dokumentalnej i amatorskiej twórczości filmowej poświęconej tematyce lotniczej (Konkurs).
2. Organizatorem Festiwalu jest FUNDACJA „FLY FILM” ul. Smyczkowa 12 lok. 12, 02-678 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392602.
3. Festiwal jest przedsięwzięciem o zasięgu międzynarodowym i odbywa się w Warszawie.
4. Celem Festiwalu jest promocja krajowej i międzynarodowej sztuki filmowej o tematyce lotniczej, w tym w postaci filmów oraz multimediów, wspieranie twórczości filmowej i multimedialnej o tej tematyce oraz ich dystrybucji, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców, biorących udział w Konkursie.

§ 2

1. Nadzór nad przebiegiem Festiwalu oraz Konkursu sprawuje komitet organizacyjny (Komitet Organizacyjny). Komitet Organizacyjny powołuje Organizator, wskazując z pośród powołanych Członków Komitetu Organizacyjnego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, który kieruje pracami Komitetu Organizacyjnego.
2. Członkami Komitetu Organizacyjnego są:
* Adam Kruk –Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
* Łukasz Kasprzycki – Członek Komitetu Organizacyjnego;
* Marta Zawiślak – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego;
3. Komitet Organizacyjny w celu nadzoru nad przebiegiem Festiwalu oraz Konkursu wydaje komunikaty. Komunikaty ogłaszane będą na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.flyfilmfestival.pl
4. Komitet Organizacyjny powołuje komisję konkursową Konkursy (Jury Konkursu). Jury Konkursu przeprowadza Konkurs i wyłania laureatów, w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie.
5. Członkami Jury Konkursy są:
* Pan Karol Strasburger – Przewodniczący Jury;
* Pan dr hab. Maciej Wojtyński – Wiceprzewodniczący Jury;
* Pan dr Tadeusz Doroszuk – Wiceprzewodniczący Jury;
* Pan kpt. Krzysztof Zbroja – Członek Jury.
6. Jury Konkursu obraduje w Warszawie. Jury Konkursu podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są po przeprowadzeniu głosowania. Głosowanie jest jawne, z tym, że w sprawie Konkursu (wyłonienia laureatów) zarządza się głosowanie tajne. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek, co najmniej jednego Członka Jury. Z każdego przeprowadzonego głosowania Jury Konkursu sporządza pisemny protokół. W protokole zamieszcza się, co najmniej: datę i miejsce głosowania, treść głosowanej uchwały, wynik głosowania, podpisy Członków Jury.
7. Każdy Członek Jury Konkursu ma jeden głos z tym, że w przypadku równości głosów Przewodniczącego Jury ma dodatkowy głos rozstrzygający. Uchwały Jury Konkursu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności pełnego składu Jury Konkursu.
 

§ 3

1. Festiwal rozpoczyna się 1 października 2013 roku (pierwszy dzień Festiwalu), a kończy 5 października 2013 roku (ostatni dzień Festiwalu).
2. Konkurs przeprowadzany jest w tym samym okresie, co Festiwal, o ile Komitet Organizacyjny nie poinformował inaczej. Ostatniego dnia Konkursu wyłonionym przez Jury Konkursu zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się ostatniego dnia festiwalu podczas organizowanej w tym celu uroczystej Gali Zwycięzców.

§ 4

1. Konkurs i Festiwal mają charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości i obywatelstwa, będące: producentem lub reżyserem filmów zgłoszonych do Konkursu albo szkoły filmowe (placówki dydaktyczne), niezależnie od formy organizacji, z zastrzeżeniem należytej, właściwej dla ich statutów, reprezentacji.
2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
I) Film Fabularny,
II) Film Dokumentalny i Reportaż,
III) Film Amatorski, w kategorii Film Amatorski mogą brać udział produkcje niezależnie od techniki ich powstania, ze szczególnym wskazaniem na twórczość internetową.
3. Do Konkursu, w każdej z odpowiednich kategorii, o której mowa w § 4.2, mogą być zgłaszane filmy: fabularne, dokumentalne, w tym reportaże oraz amatorskie, z wyłączeniem seriali, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 r., stanowiące odrębną, całkowicie oryginalną całość i twórczość artystyczną.
4. W każdej z kategorii Konkursu może brać udział nie mniej niż 4 filmy. W przypadku, gdy w danej kategorii zostanie zgłoszonych mniej filmów, niż ich wymagana Regulaminem ilość minimalna, Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu Konkursu w danej kategorii i nie przyznaniu w tej kategorii nagród.

§ 5

1. Filmy do udziału w Konkursie zgłaszają ich producenci lub reżyser lub szkoła filmowa, jeśli film powstał, jako wynik pracy dydaktycznej.
2. Film zgłasza się za pomocą formularza.
3. Filmy można zgłaszać w terminie od 1 lutego 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
4. Kopie filmów zgłaszanych do Konkursu muszą być przekazywane na jednym z następujących nośników: I) taśma 35 mm, w jednym z systemów: Digital Betacam, HD lub DCP, lub II) płyta DVD.
5. Filmy mogą być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej, pod warunkiem załączenia do Zgłoszenia listy dialogowej w języku angielskim lub polskim.
6. Kopie filmów zgłaszanych do Konkursu muszą spełniać warunki techniczne i artystyczne zawarte w Regulaminie.

§ 6

1. Zgłaszający przystępując do konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zgłaszanego filmu lub stosowne zgody osób posiadających prawa autorskie do zgłaszanego filmu i ponosi pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia ze strony tych osób.
2. Zgłaszający ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność informacji podanych w Zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i przekaz filmów, w tym za dotyczące ich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, z nimi związane.

§ 7

1. Jeden film może być zgłoszony i brać udział wyłącznie w jednej z kategorii Konkursu, o których mowa w § 4.
2. Filmy do Konkursu dopuszcza Komitet Organizacyjny spośród wszystkich filmów zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, spełniających warunki określone Regulaminem.
3. Decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu filmu do Konkursu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
4. Film zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany bez zgody Komitetu Organizacyjnego. Komitet Organizacyjny może wykluczyć film z Konkursu jeśli nie spełnia on: warunków technicznych, organizacyjnych, określonych w Regulaminie lub narusza prawa osób trzecich, albo w inny sposób narusza zwyczaje lub inne normy.
5. Zgłoszenia wraz z załączonymi kopiami filmu oraz materiałami promocyjnymi nie podlegają zwrotowi i zostają po zakończeniu Konkursu przekazane zostaną do archiwum Festiwalu.
6. Przegląd filmów dopuszczonych do Konkursu w ramach Festiwalu odbywać się będzie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

§ 8

1. Jury festiwalu przyznaje następujące nagrody:
I) GRAND PRIX Festiwalu – wspólne dla kategorii Film fabularny i Film dokumentalny i reportaż
II) Wyróżnienie w kategorii Film fabularny
III) Wyróżnienie w kategorii Film dokumentalny i reportaż
IV) Wyróżnienie w kategorii Film amatorski
V) Nagroda za najlepsze zdjęcia lotnicze
2. Nagroda publiczności.
3. Filmy i produkcje nagrodzone mogą w ciągu roku od dnia zakończenia Festiwalu zostać wyemitowane przez Program 1 TVP, Program 2 TVP, TVP Info, TV Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, iTVP HD, nie więcej niż jeden raz na jednej z wymienionych anten. Laureaci przyjmując nagrody, wyrażają tym samym zgodę na wyżej wymienione warunki ewentualnej emisji.

§ 9

1. Zwycięzcy Konkursu, w poszczególnych kategoriach wyłaniani są podczas posiedzenia Jury Konkursu odbywającego się 5 października 2013 r., w siedzibie Organizatora, po pokazie wszystkich filmów konkursowych.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po posiedzeniu Jury. Wyniki Konkursu zostaną ponadto ogłoszone na Stronie do 7 października 2013 r.

§ 10

1. W przypadku zastrzeżeń, co do przeprowadzenia Konkursu, zgłaszający filmy do Konkursu, po zakończeniu Konkursu mogą składać protesty.
2. Protesty powinny być składane na piśmie, nie później niż 7 dni po zakończeniu Konkursu. Protesty zgłaszane po tej dacie nie będę rozpatrywane.
3. Protesty rozpoznawać będzie Komisja Odwoławcza składająca się z przedstawicieli: Organizatora, Komitetu Organizacyjnego oraz Jury Konkursu. Posiedzenia Komisji Odwoławczej nie są jawne.
4. Wszystkie, właściwie zgłoszone protesty zostaną rozpoznane w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. O rozstrzygnięciach Komisji Odwoławczej zostaną powiadomieni wyłącznie protestujący, pisemnie.

§ 11

1. W czasie uroczystości wręczenia nagród, wszystkich uczestników obowiązuje strój wieczorowy.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

ORGANIZATOR

Źródło: Fly Film Festival
comments powered by Disqus