Program szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego dla operatorów UAV

Program szkolenia dla operatorów UAV (ULC)

28 kwietnia zostało opublikowane ogłoszenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące (DZ. URZ. 2017.477).

Na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664 oraz z 2016 r. poz. 1630) oraz art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłasza się, że:

„Program szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) wpisywanego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe (UAVO)” ogłoszony w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące (Dz. Urz. ULC poz. 113) zastępuje się „Programem szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS) wpisywanego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO)”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia DZ. URZ. 2017.477.

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus