Przejdź do treści
Źródło artykułu

Ograniczenia lotów z EPWA i EPMO w związku z konferencją bliskowschodnią w Warszawie

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w celu zabezpieczenia „Spotkania Ministerialnego w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie", Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła strefę EA14 ograniczającą możliwość wykonywania lotów z lotnisk EPWA oraz EPMO. Z restrykcji wyłączone są m.in. komercyjne operacje pasażerskie i cargo, loty o statusie Head, State, SAR, HOSP, loty LPR, GARDA, a także statków powietrznych uczestniczących w akcjach przeciwpożarowych.

Ograniczenia obowiązują w dniach od 12 lutego 2019 r. godz. 0500 UTC do 15 lutego 2019 r. godz. 2359 UTC i mają związek z konferencją ministerialną w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która w dniach 13-14 lutego odbędzie się w Warszawie. W spotkaniu swoją obecność potwierdzili wiceprezydent USA Mike Pence, a zapowiedzieli także przedstawiciele państw europejskich oraz krajów regionu Zatoki Perskiej.


Rejon Ograniczeń Lotów – Warszawa, termin: od 2019-02-12 godz. 05.00 UTC do 2019-02-15 godz. 23.59 UTC.


EA 14

Granice poziome (WGS 84): Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych:  52°14′52″N   021°00′51″E
Granice pionowe: Górna granica: FL 095, dolna granica: GND. W rejonie ograniczeń obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów.


Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

 • loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA i lotniska EPMO – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO)
 • loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;
 • loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 • loty na hasło GARDA;
 • loty przeciwpożarowe (FFR);
 • loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot zwolniony z zakazu wykonywania lotów przez aktywny rejon ograniczeń lotów EA 14 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonu ograniczeń lotów EA 14 mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.


Zabrania się składania planów lotów z powietrza na wlot w rejon ograniczeń lotów EA 14. Zabrania się umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego z wyłączeniem DEP z EPWA. Zabrania się lotu z niebezpiecznymi materiałami na pokładzie statku powietrznego.

Inne loty w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem: tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467, email: cop_srl@ron.mil.pl

Informacja o faktycznym czasie trwania lub zawieszeniu ograniczeń będzie dostępna w AMC Polska tel. 48 22 574 57 31.


Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego jest upoważniony do zmiany (wstrzymanie lub skrócenie) czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów (EA 14), tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220.

Inne loty z wyłączeniem BSP w rejonie ograniczeń lotów (EA 14), możliwe jedynie po wydaniu zgody na wlot w EA przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcę Komponentu Powietrznego, po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467, email: cop_srl@ron.mil.pl


Wniosek powinien zawierać:

 • typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • lotnisko startu i lotnisko lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • skład załogi oraz lista pasażerów;
 • telefon kontaktowy do dowódcy załogi.

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń lotów, bez względu na klasę przestrzeni w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do:

 • złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 14 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego;
 • powiadomienia nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220;
 • utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się:

 • składania planu lotu z powietrza AFIL na wlot w rejon ograniczeń lotów;
 • umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego z wyłączeniem DEP z EPWA;
 • lotu z niebezpiecznymi materiałami na pokładzie statku powietrznego.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym, przez aktywne EA 14 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.

Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w rejonie ograniczeń lotów EA 14 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467, email: cop_srl@ron.mil.pl


Wniosek powinien zawierać: 

 • typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • miejsce startu i miejsce lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;
 • telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych BSP w EA mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) mogą odbywać się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem – formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka OPS – formularze zgłoszeniowe.


Utrzymywanie łączności radiowej:

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonu ograniczeń lotów EA 14 mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.


Organizacja ruchu lotniczego: 

 • Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służb APP Warszawa, TWR EPWA, TWR EPMO, FIS Warszawa, FIS Olsztyn, AFIS Babice.
 • W rejonie ograniczeń lotów EA 14 zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej.
 • Zabrania się umieszczania lotniska: EPWA w planie lotu (FPL) jako lotniska zapasowego za wyjątkiem DEP z EPWA.
 • MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone) lotniska wojskowego (EPMM) może być aktywna jednocześnie z EA 14.
 • Zabrania się składania AFIL (Flight Plan filed in the air) na wlot w EA 14.

Władze odpowiedzialne za wprowadzenie ograniczeń w przestrzeni powietrznej:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2
tel.: +48 261 855 893/894
faks: +48 261 855 896/897
email: okwpp@wp.mil.pl


Notam:

A0552/19  - FLT RESTRICTION AREA EA 14 LATERAL LIMITS:
30KM RADIUS CENTERED ON: 521452N 0210051E
VERTCAL LIMITS: UPPER : FL 095 LOWER: GND
ALL FLT ARE PROHIBITED IN THE AREA EXCEPT:
1. IFR FLT WI CONTROLLED AIRSPACE TO/FM AD EPWA AND AD EPMO - ONLY COMERCIAL FLT (SCHEDULED AND NON-SCHEDULED AIR TRANSPORT OPERATIONS AND CARGO FLT)
2. FLT WITH STATUS: HEAD, STATE, SAR, HOSP
3. FLT OF POLISH MEDICAL AIR RESCUE (LPR)
4. GARDA FLT
5. FIRE FIGHTING FLT (FFR)
6. STATE ACFT FLT, EXC STATE UNMANED AERIAL VEHICLES (UAV).

PILOT-IN-COMMAND OR FLT ORGANISER CONDUCTING FLT WHICH IS EXEMPTED FROM RESTRICTIONS, INTENDED TO FLY THROUGH THE ACTIVE AREA EA 14, IS OBLIGED TO NOTIFY IN ADVANCE OF THE PLANNED FLT THE HEAD OF THE DUTY TEAM OF THE DUTY OPERATIONAL SERVICE OF THE FLIGHT OPERATIONS CENTRE-AIR COMPONENT COMMAND. CONTACT +48 261 828 202/220.

FLIGHT CREWS CONDUCTING FLT WI RESTRICTION AREA ARE OBLIGED TO MAINTAIN TWO-WAY RADIO COMMUNICATION WITH THE RELEVANT ATS UNIT. FLIGHT PLANS FILED IN THE AIR (AFIL) FOR ENTRY INTO FLIGHT RESTRICTION AREA EA 14 ARE FORBIDDEN.

AD EPWA MUST NOT BE INSERTED IN FPL AS ALTN AD EXC CASES WHEN FLT DEP FM EPWA. OTHER FLT WI EA 14 ARE POSSIBLE ONLY WITH PERMISSION FM THE AIR OPERATIONS CENTRE COMMANDER - AIR COMPONENT COMMANDER UPON PRIOR APPLICATION MADE NOT LATER THAN 24HR BEFORE PLANNED FLT. CONTACT PHONE: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220 FAX: +48 261 828 467, EMAIL: COP LOWER UNDERSCORE SRL(A)RON.MIL.PL INFO ON ACTUAL TIME OR CANCELLATION OF RESTRICTIONS WILL BE AVAILABLE IN AMC POLAND PHONE: +48 22 574 5731.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony