Przejdź do treści
Wniosek o KTL AOPA Poland o podniesienie wysokości przejściowej
Źródło artykułu

Wniosek KTL AOPA Poland o przyśpieszenie prac nad podniesieniem wysokości przejściowej w FIR EPWW

Niniejszym publikujemy wniosek o przyśpieszenie prac nad podniesieniem wysokości przejściowej w FIR EPWW, który Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland wystosowało do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Pana  Janusza Niedzieli.

Szanowny Panie Prezesie,
Krajowe Towarzystwo Lotnicze KTL AOPA Poland, skupia w swoich szeregach osoby fizyczne i prawne. Są w śród nich piloci, właściciele statków powietrznych, lotnicze organizacje szkoleniowe, ośrodki obsługi technicznej związane z lotnictwem ogólnym – General Aviation. Jednym z najważniejszych celów, którym kieruje się Zarząd KTL AOPA Poland oraz jego Członkowie jest podnoszenie bezpieczeństwa latania oraz sprawności technicznej i ekonomicznej lotnictwa ogólnego. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia stara się reprezentować Lotnictwo Ogólne na forum parlamentarnym, rządowym i administracyjnym w kraju i zagranicą, a także włączać się w inicjatywy innych podmiotów aktywnie powiązanych z obszarem GA.

Zwiększenie ruchu lotniczego w FIR EPWW wymaga zmian organizacyjnych, nie tylko po stronie infrastruktury technicznej, ale również architektury przestrzeni. Konieczne stanie się modyfikowanie granic i rozmiarów przestrzeni kontrolowanej. Sam projekt Centralnego Portu Lotniczego stanowi tu ewidentny przykład stworzenia nowej, rozległej infrastruktury przestrzennej zlokalizowanej w już mocno lotniczo-zurbanizowanej części naszego FIR-u.

Stojąc w przededniu zmian rozporządzeń o kształcie polskiej przestrzeni powietrznej, dostrzegamy pilną potrzebę działania i chronienia prawa dostępu do polskiej przestrzeni dla pilotów lotnictwa ogólnego. Jednocześnie mamy pełną świadomość, złożoności problemu. Dotychczasowe pozytywne doświadczenia współpracy ze stroną wojskową oraz działania nadzoru, postępujące zamiany TSA na TRA, MATZ na MCTR w pewnym stopniu pozwolą zachować dostępność do przestrzeni w kategoriach wolumenowych, jednak ich układ funkcjonalny może upośledzać niezwykle istotny ekonomiczny aspekt operacji wykonywanych przez lotnictwo ogólne.

Jako członkowie Zarządu Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland, oraz reprezentując głos środowiska lotniczego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zintensyfikowanie prac mających na celu podniesienie wysokości przejściowej w FIR Warszawa. W naszej opinii przesunięcie wysokości przejściowej tak aby warstwa przejściowa oraz położony powyżej poziom przejściowy znajdował się w przestrzeni kontrolowanej pozwoli na zwolnienie co najmniej poziomów przelotu 7500 ft i 8500 ft  dla lotów VFR oraz 7000 ft, 8000 ft, 9000 ft dla lotów IFR w przestrzeni niekontrolowanej a tym samym zwiększy dostępność przestrzeni dla lotnictwa GA. Działanie takie pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie lotów statkami np. o wysokich osiągach poza przestrzenią kontrolowaną co z kolei zmniejszy ryzyko w dolnej – częściej wykorzystywanej przez GA - części przestrzeni klasy G. Umożliwi to bardziej wiarygodną gospodarkę informacją o wysokości lotu pilotom szybowcowym w dobrych warunkach termicznych czy lotach wysokościowych – a tym samym uwiarygodni informację o wysokości.

Nie bez znaczenia jest również fakt promocji dobrej praktyki lotniczej i stosowania tabeli obowiązujących poziomów przelotu zawartych w Dodatku 3 do Rozporządzenia 923/2012. Dodatkowym czynnikiem wymagającym atencji jest rosnący ruch bezzałogowych statków powietrznych. Działanie idące w kierunku przeniesienia części ruchu lotnictwa ogólnego załogowego na wyższe "usystematyzowane" wysokości, spowoduje naturalne odseparowanie pewnej części ruchu od bezpośredniej strefy potencjalnych kolizji z ruchem bezzałogowym – dodajmy, który w dolnej warstwie może mieć mimo chęci regulatora chaotyczny i niekontrolowany charakter. Nie bez znaczenia jest też fakt wprowadzenia ograniczonego do fazy przelotu uprawnienia do wykonywania lotów IFR przez rozporządzenie 1178/2011 pkt FCL.825 En route instrument rating (EIR) – który pozwoli uniezależnić się w fazie przelotu od utrzymywania warunków VMC w tym przedziale wysokości oraz wskaże części pilotów benefity z dalszego rozwijania swych umiejętności i kształcenia co w konsekwencji prowadzi do poprawy bezpieczeństwa.

Pozwolimy sobie przypomnieć Panu Prezesowi, iż problem z położeniem warstwy przejściowej w obecnym przedziale wysokości został już dawno zidentyfikowany. W dniu 15.05.2007 roku w trakcie spotkania konsultacyjnego w sprawie harmonizacji wysokości przejściowej z inicjatywy PAŻP określono optymalne położenie wysokości przejściowej z uwzględnieniem cech terenowych FIR Warszawa. Przedstawiono cały szereg argumentów za jej podniesieniem i określono na podstawie statystyk wykorzystania przestrzeni optymalny przebieg – co znalazło odzwierciedlenie w pkt 4.7.2 notatki sporządzonej po spotkaniu. (” Zebrani rekomendują wybór 12 000 ft wartości wysokości przejściowej z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia aż do 18 000ft, jeśli dojdzie do uzgodnień regionalnych albo ogólnoeuropejskich.”)

Z przykrością kontestujemy, iż poświęcony przez wszystkich uczestników tamtego jak się wydawało bardzo merytorycznego spotkania czas oraz wnioski i spostrzeżenia zostały przez instytucje, którą Pan zarządza po prostu brutalnie mówiąc zmarnotrawione.

Szanowny Panie Prezesie, w imię szacunku do ludzi lotnictwa, interesie bezpieczeństwa oraz dzięki ustaniu przesłanki jak się wówczas wydawało technicznej, czyli w końcu wdrożonemu nowemu systemowi zarządzania ruchem w PAŻP, zwracamy się ponownie z gorącą prośbą o przyspieszenie działań w omawianym obszarze. Minęło już ponad DZIESIĘĆ LAT. Mamy nadzieję, że nie były to mimo wszystko lata stracone.

Wśród podpisujących jest uczestnik przywołanego tu spotkania.

Z poważaniem,
       
Błażej Krupa
Marcin Stan
Sławomir Kubiak

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony