Airbus publikuje wyniki za cały rok obrotowy 2020

Airbus publikuje wyniki za cały rok (fot. Airbus)

Airbus ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok (rok obrotowy) 2020 oraz prognozy na 2021 rok.

„Wyniki z roku 2020 pokazują odporność Airbusa na najtrudniejszy kryzys, jaki uderzył w przemysł lotniczy. Dziękuję naszym pracownikom za ich wielkie osiągnięcia w minionym roku i potwierdzam silne wsparcie naszych firm zajmujących się śmigłowcami oraz produkcją dla wojska i sprzętu kosmicznego. Chcę również podziękować klientom, dostawcom i partnerom za ich lojalność wobec Airbusa", powiedział prezes Airbusa Guillaume Faury. „Nasza branża stoi w obliczu wielu niewiadomych w 2021 r., ponieważ pandemia nadal wpływa na życie, gospodarkę i społeczeństwa. W dłuższej perspektywie naszą ambicją jest przewodzenie  rozwojowi zrównoważonego, globalnego przemysłu lotniczego".

Łączna liczba zamówień netto na samoloty komercyjne wyniosła 268 (w 2019: 768 samolotów), a portfel zamówień na 31 grudnia 2020 r. obejmował 7184 samoloty pasażerskie. Airbus Helicopters zdobył zamówienia na 268 wiropłatów netto (2019: 310 sztuk), w tym 31 NH90 dla niemieckiej Bundeswehry w IV kwartale roku i na 11 sztuk H160. Wartość zamówień Airbus Defence and Space wzrosła o 39% rok do roku, do 11,9 miliarda euro, głównie dzięki dużym kontraktom na samoloty wojskowe, w tym podpisanej w listopadzie umowie na 38 nowych myśliwców Eurofight dla niemieckich sił powietrznych.

Wartość skonsolidowana przyjętych zamówień spadła do 33,3 mld euro (2019: 81,2 mld euro), a wycena skonsolidowanego portfela zamówień wyniosła 373 mld euro na 31 grudnia 2020 r. (koniec 2019 r.: 471 mld euro). Spadek wartości zaległych dostaw dla lotnictwa komercyjnego odzwierciedla wyższą liczbę dostaw w porównaniu z liczbą zamówień, osłabienie dolara amerykańskiego oraz ocenę możliwości odzyskania zaległości.

Skonsolidowane przychody spadły do 49,9 mld euro (2019: 70,5 mld euro), co było spowodowane trudnym otoczeniem rynkowym, wpływającym na producentów samolotów komercyjnych. Dostawy były mniejsze o 34% rok do roku. Łącznie Airbus dostarczył klientom 566 samolotów komercyjnych (2019: 863 samoloty), w tym 38 A220, 446 rodziny A320, 19 A330, 59 A350 i 4 A380. W czwartym kwartale 2020 roku dostarczono łącznie 225 samolotów komercyjnych, w tym 89 w grudniu.

W 2020 roku Airbus Helicopters dostarczył 300 maszyn (2019: 332 egzemplarze), a przychody firmy wzrosły o około 4%, dzięki korzystnemu asortymentowi produktów i wzrostowi w obszarze usług posprzedażowych. Przychody w Airbus Defence and Space spadły o około 4%, głównie w wyniku niższego wolumenu zamówień, a także wpływu COVID-19 na opóźnienia w działalności, głównie w dziale systemów kosmicznych.

Skonsolidowany i skorygowany EBIT (zysk operacyjny, czyli przed odliczeniem podatków i odsetek) – alternatywna miara wyników i kluczowy wskaźnik obejmujący bazową marżę biznesową poprzez wykluczenie istotnych obciążeń lub zysków spowodowanych zmianami w rezerwach, restrukturyzacją lub wpływem na kursy walutowe, a także zyski / straty kapitałowe ze zbycia i przejęcia przedsiębiorstw – wyniósł łącznie 1706 mln euro (2019: 6946 mln euro). Odzwierciedla on głównie słabsze wyniki działu produkującego samoloty komercyjne, przy lepszych wynikach Airbus Helicopters i Airbus Defence and Space.

EBIT Airbusa skorygowany o 618 mln euro (2019: 5,947 mln euro odzwierciedla głównie mniejsze dostawy samolotów komercyjnych i związaną z tym niższą efektywność kosztową. Obejmuje również 1,1 miliarda euro opłat związanych z COVID-19. W styczniu 2021 r. w odpowiedzi na sytuację rynkową ogłoszono aktualizację tempa produkcji, które ma pozostać niższe przez dłuższy czas.

Skorygowany EBIT Airbus Helicopters wzrósł do 471 mln EUR (2019: 422 mln EUR), głównie dzięki kontraktom rządowym i rzetelnej realizacji programów śmigłowcowych. Uwzględnia on również obniżenie wydatków na badania i rozwój (B + R), spowodowane zakończeniem certyfikacji przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) pięciołopatowej wersji śmigłowca H145 i śmigłowca H160.

EBIT skorygowany dla Airbus Defence and Space wzrósł do 660 mln euro (2019: 565 mln euro), głównie dzięki ograniczeniu kosztów i niższym wydatkom na badania i rozwój, częściowo rekompensującym wpływ COVID-19.

W ciągu roku ADS dostarczył 9 samolotów transportowych A400M, przy czym Belgia w grudniu odebrała pierwszą z siedmiu zamówionych maszyn. Zadowalające postępy poczyniono w rozwoju  tego samolotu, w tym dzięki testom w locie potrzebnym do certyfikacji systemu automatycznego lotu na niskim pułapie.

Skonsolidowane własne wydatki na badania i rozwój spadły do 2858 mln euro (2019: 3 358 mln euro).

Skonsolidowany EBIT (raportowany) wyniósł -510 mln EUR (2019: 1339 mln EUR), w tym korekty sięgnęły łącznie -2 216 mln EUR netto.

Wspomniane korekty objęły:
•  -1,202 mln euro związane z planem restrukturyzacji obejmującym całą spółkę;
•  -385 mln euro związane z kosztami programu A380, z czego -27 mln euro w IV kwartale;
•  -480 mln euro w związku z niedopasowaniem płatności przed dostawą w dolarach i bilansem przeszacowania, z czego -106 mln euro w IV kwartale;
•  -149 mln euro pozostałych kosztów, z czego -21 mln EUR w IV kwartale.

Skonsolidowana strata netto wyniosła -1133 mln euro (strata netto w 2019 r.: -1 362 mln euro). Obejmuje ona wynik finansowy w wysokości -620 mln EUR (2019: -275 mln euro). Wynik finansowy w dużej mierze odzwierciedla stratę odsetkową w wysokości -271 mln euro, ponowną wyceny inwestycji w wysokości -157 mln euro, a także wynik -149 mln euro netto w odniesieniu do instrumentów finansowych Dassault Aviation. Obejmuje również utratę wartości pożyczki OneWeb, uznaną w I kwartale 2020 r. Skonsolidowana ogłoszona strata przypadająca na jedną akcję wyniosła -1,45 EUR (2019: -1,75 EUR).

Skonsolidowane wolne przepływy pieniężne przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów wyniosły -6 935 mln EUR (2019: 3 509 mln EUR), w tym zapłacono kary związane z przestrzeganiem przepisów w wysokości -3,6 mld EUR w I kwartale 2020 r. Wolne przepływy pieniężne w IV kwartale 2020 r. przed fuzjami i przejęciami oraz finansowanie klientów w wysokości 4,9 miliarda euro odzwierciedlają znaczące dostawy samolotów w tym kwartale, dobre wyniki Airbus Helicopters oraz Airbus Defence and Space, a także właściwe zarządzanie kapitałem obrotowym.

W 2020 r. podjęto różne środki, aby utrzymać płynność podczas radzenia sobie z kryzysem COVID-19, w tym uzyskano nowy kredyt o wartości 15,0 mld euro. Dzięki dobrej ocenie kredytowej spółka była w stanie ograniczyć wydatki z tytułu odsetek do 0,4 mld euro w skali roku i wydłużyć terminy zapadalności źródeł finansowania poprzez emisję nowych obligacji.

Całoroczne wydatki kapitałowe wyniosły około 1,8 mld euro, co oznacza spadek o około 0,6 mld euro rok do roku w wyniku priorytetyzacji projektów. Skonsolidowane wolne przepływy pieniężne wyniosły -7362 mln EUR (2019: 3475 mln EUR). Skonsolidowana pozycja gotówkowa netto wyniosła 4,3 mld euro 31 grudnia 2020 r. (koniec 2019 r .: 12,5 mld euro) przy stanie gotówki brutto w wysokości 21,4 mld euro (na koniec 2019 r .: 22,7 mld euro).

Biorąc pod uwagę globalne otoczenie biznesowe, firma nie proponuje wypłaty dywidendy za 2020 r. Niniejsza decyzja ma na celu wzmocnienie odporności finansowej spółki poprzez ochronę zasobów pieniężnych netto i wspieranie zdolności dostosowywania się do rozwoju sytuacji.

Perspektywy

Jako podstawę wytycznych na 2021 r., spółka zakłada brak dalszych zakłóceń w światowej gospodarce, ruchu lotniczym, wewnętrznych operacjach spółki oraz jej zdolności do dostarczania produktów i usług. Wytyczne Spółki na 2021 r. nie odnoszą się do ewentualnych fuzji i przejęć.

Na tej podstawie Spółka stawia sobie za cel osiągnięcie w 2021 roku co najmniej:
•  takiej samej liczby dostarczonych samolotów komercyjnych jak w 2020 r .;
•  EBIT skorygowany o 2 miliardy euro;
•  Neutralne przepływy pieniężne przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów.

Skonsolidowane wyniki dla Airbusa za cały rok podatkowy 2020 (kwoty w euro)

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus