XV Zwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Zarządu Aeroklubu Polskiego, na podstawie §25 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, zawiadomił o zwołaniu na podstawie uchwały Zarządu 257/XX/2021 z dnia 12.05.2021 r. w trybie §20 ust. 3 pkt. 2 w zw. z §25 Statutu Aeroklubu Polskiego XV Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego.

XV Zwyczajny Kongres AP odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021 roku (niedziela) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. 17 stycznia (Komitetu Obrony Robotników) 43 w budynku PLL LOT.

Porządek obrad XV Zwyczajnego Kongres Aeroklubu Polskiego obradującego w Warszawie w dniu 27 czerwca 2021 roku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Kongresu.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2020 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2020 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za 2020 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego za 2020 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” za 2020 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania Dyrektora GOBLL z działalności Głównego Ośrodka Badań Lotniczo – Lekarskich.
15. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2020 r.
18. Informacja Zarządu Aeroklubu Polskiego o stanie spraw związanych z wykrytymi oszustwami finansowymi w Aeroklubie Polskim.
19. Dyskusja na przedstawioną informacją.
20. Podsumowanie Kongresu oraz sprawozdania Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego Członka Zwyczajnego Związku.

Prawo udziału w obradach przedmiotowego Kongresu będzie przysługiwało jedynie prawidłowo zgłoszonym delegatom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownikom biura AP oraz zaproszonym gościom.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Z uwagi na panujący stan epidemii i związanymi z tym wymaganiami sanitarnymi (nie wiadomo dokładnie, jakie obostrzenia i zakazy będą obowiązywać w dniu Kongresu) AP chce maksymalnie ograniczyć liczbę osób na sali obrad. W związku z tym prosi, aby z każdej organizacji zrzeszonej w Aeroklubie Polskim przyjechała maksymalnie jedna osoba.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus