Aeroklub Polski: ważność badań lekarskich zawodników

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

W związku z pytaniami dotyczącymi przedłużenia ważności badań lekarskich w okresie epidemii, biuro Aeroklubu Polskiego poinformowało, że badania lekarskie zawodników ważne są jedynie w okresie wskazanym w orzeczeniu lekarskim.

Aeroklub Polski stoi na stanowisku, że badania lekarskie zawodników są ważne do okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim lub przez rok czasu od daty jego wydania, jeżeli czas ważności nie został w orzeczeniu wskazany. Stanowisko to jest poparte opinią prawną.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Art.31m.1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Wyżej wymieniony przepis, nie wymienia orzeczeń w badaniach zawodników.

Badania zawodników są odrębnym orzeczeniem o istnieniu zdolności  do trenowania i startowania w zawodach w danej dyscyplinie sportu. Ta kategoria badań nie mieści się w zakresie badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych.

Aeroklub Polski stoi na stanowisku, że w/w przepis nie znajduje zastosowania w przypadku orzeczeń lekarskich zawodników.

Aeroklub Polski przypomina także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego, badania lekarskie zawodników, mogą wydawać nie tylko lekarze specjaliści medycyny sportowej, ale np. też lekarze rodzinni, a ważności takich orzeczeń, może wynosić do roku czasu.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus