Zgłaszanie naruszeń z zakresu Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture)

Urząd Lotnictwa Cywilnego

W związku z wejściem z dniem 1 kwietnia 2019 r. w życie tzw. „noweli unijnej” ustawy Prawo Lotnicze (art. 21 ustęp 2 pkt 15 lit. e) Urząd Lotnictwa Cywilnego zawiadomił, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest w myśl art. 16 ust. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. „w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych” organem odpowiedzialnym za wykonanie ust. 6, 9 i 11 przedmiotowego rozporządzenia.

W związku z powyższym wszelkie informacje o naruszeniu przepisów przez pracodawcę polegających na pociąganiu przez pracodawcę swojego pracownika do odpowiedzialności z tytułu zgłaszania zdarzeń oraz domniemanych naruszeń należy kierować do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Może to obejmować również sytuacje:

  • gdy pracownicy są zniechęcani przez pracodawcę lub jego przedstawicieli do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub zidentyfikowanych zagrożeń,
  • gdy zakazywane jest przesyłanie do właściwych organów informacji wynikających z analiz bezpieczeństwa / ryzyka lub ocen skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczo-naprawczych albo
  • gdy personel jest „zachęcany/zmuszany” do poświadczania nieprawdziwych i/lub nieprawidłowo przygotowanych dokumentów o zdatności do lotu statków powietrznych czy wykonanych obsługach technicznych.

Powyższe zgłoszenia należy przesyłać za pomocą Centralnej Bazy Zgłoszeń – CBZ (www.cbz.gov.pl) wpisując w nagłówku (poz. 9) tekst „Naruszenie z zakresu Just Culture”.

Sankcje dla pracodawcy w przypadku niesłusznego karania pracownika dokonującego zgłoszenia:

„Podmiot prowadzący działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, który wbrew przepisom pociągnął swojego pracownika do odpowiedzialności z tytułu naruszenia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, albo wbrew przepisom pociągnął osobę wykonującą dla niego czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej do odpowiedzialności z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu umowy wzajemnej, w związku ze zgłoszeniem zdarzenia w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń, o których mowa w rozporządzeniu nr 376/2014/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości 25 000 zł” (art. 209ui, art. 135e ustawy Prawo Lotnicze).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus