ULC: Komunikat dla Personelu Lotniczego (piloci, mechanicy)

ULC - ważna informacja dla personelu lotniczego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 24 marca 2020 roku Prezes ULC zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 i FCL.1025 Załącznika I oraz pkt MED.A.045 i MED.C.030 Załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym oraz pkt 66.A.40 Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

Odstępstwa te obowiązują do dnia 23 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w załączonych decyzjach:

•  Exemption ACW – PL COVID-19

•  Exemption CAW – PL COVID-19

Odstępstwa adresowane są w stosunku do:

1. Pilotów zawodowych (CPL) oraz liniowych (ATPL) z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, uczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2010 w stosunku do podmiotów certyfikowanych przez Prezesa ULC;
2. Personelu pokładowego w stosunku do raportów medycznych zgodnych z MED.C.030 wydanych przez polskich lekarzy orzeczników medycyny lotniczej;
3. Lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadający certyfikat wydany przez Prezesa ULC;
4. Centrów Medycyny Lotniczej posiadające certyfikat wydany przez Prezesa ULC.
5. Mechaników lotniczych posiadaczy licencji na obsługę techniczną statków powietrznych Part-66 wydanych przez Prezesa ULC.
Szczegóły dot. odstępstw znajdują się w załączonych obwieszczeniach.

Lotnictwo ogólne

Dodatkowo, Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że aktualnie jest w trakcie uzgodnień z EASA kolejnych analogicznych odstępstw adresowanych tym razem w kierunku do sektora lotnictwa ogólnego. Dotyczą one między innymi przedłużenia terminu ważności badań lekarskich, uprawnień (pilotów, instruktorów, egzaminatorów), potwierdzania biegłości językowej, wydłużenia terminów na szkolenie na typ/klasę, wymagań dotyczącej bieżącej praktyki itd. w różnych kategoriach statków powietrznych.

Jednocześnie informujemy, że Departament Personelu Lotniczego ULC ze względu na wyjątkową sytuację, na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego będzie akceptował wnioski ATO i DTO na stosowanie szkoleń za pomocą wideokonferencji w miejsce wymaganych zajęć w klasie.

Egzaminy KSEJ

Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną egzaminy KSEJ odbywają się w ograniczonym zakresie po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych pod nr. tel. +48 22 520 74 43.

Rejestr Personelu Lotniczego – wydawanie licencji

Rejestr Personelu Lotniczego ULC wznawia wydawanie licencji w Warszawie po dniu 1 kwietnia br. (prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. +48 22 520 74 51/52 oraz umawianie się na konkretne godz.). Jednocześnie informujemy że świadectwa kwalifikacji oraz pierwsze wydania licencji (na czas trwania epidemii) mogą być wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany na wniosku pod warunkiem przesłania stosownej prośby na adres: rpl@ulc.gov.pl

Na stronie ULC w zakładce „personel lotniczy” w najbliższym czasie pojawi się podzakładka „COVID-19” ze stosownymi protokołami oraz wskazówkami.

Kwietniowa sesja egzaminacyjna

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) kwietniowa sesja egzaminacyjna (IV 2020 r.) (egzaminy teoretyczne) zostaje odwołana.

ULC planuje w najbliższym czasie zgłoszenie do EASA odstępstwa w zakresie przedłużenia terminów ważności rekomendacji oraz na zdawanie egzaminów (zg. z FCL.025 lit. a(3) i b(2)), o okres w którym sesje nie będą się odbywały. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia z EASA, co do treści odstępstw w zakresie egzaminowania oraz GA. Szczegóły ww. odstępstw zostaną opublikowane na stronie Urzędu, po potwierdzeniu informacji w tym zakresie. Decyzja dotycząca kolejnych sesji zostanie podjęta w oparciu o bieżącą sytuację i pojawi się na stronie Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus