Przejdź do treści
Źródło artykułu

Trwa rozbudowa płyty postoju samolotów w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury

W połowie lipca 2017 roku, na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, rozpoczęła się inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej płyty postoju samolotów, jako II Etap kompleksowego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury lotniskowej". W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawstwo przypadło firmie Budimex.

Prowadzona inwestycja ma na celu powiększenie istniejącej płyty postoju samolotów o jedno stanowisko dla samolotów kodu C. Rozbudowa płyty pozwoli zwiększyć przepustowość lotniska oraz usprawni ruch statków pasażerskich po płycie. Wraz z rozbudową płyty postoju samolotów rozbudowie będzie podlegać infrastruktura towarzysząca w postaci: sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności:

  • rozbiórkę części istniejącej płyty postojowej i drogi kołowania w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
  • rozbudowę istniejącej PPS1 z betonu cementowego i budowę fragmentu nowej drogi kołowania DKA z betonu asfaltowego wraz z budową nawierzchni pobocznych,
  • poszerzenie istniejącej drogi technicznej przeddworcowej z betonu asfaltowego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • roboty wykończeniowe (malowanie),
  • roboty budowlane branżowe (konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne).

Cały czas trwają intensywne prace nad rozbudową płyty postojowej na lotnisku. Aktualnie wykonywane jest korytowanie i zasypywanie warstwy mrozoochronnej z wstępnym profilowaniem pod pobocze drogi kołowania oraz wbudowywanie studni kanalizacyjnych i przygotowanie zbrojenia pod ściek liniowy.

Roboty budowlane prowadzone są w części airside (lotniczej) lotniska. Należy podkreślić, że prace budowlane wykonywane są w trakcie normalnie odbywających się operacji lotniczych, czyli „pod ruchem", co wymaga zarówno od wykonawcy, jak i od zarządzającego portem wzmożonej uwagi i ostrożności.

Realizowana inwestycja uwzględnia energooszczędne środki techniczne i technologie. Ponadto zwrócono szczególny nacisk na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Warto zauważyć, że realizowana inwestycja, jako II etap rozbudowy infrastruktury lotniskowej umożliwia, w dalszych etapach realizacyjnych, podniesienie kategorii lotniska (do CAT II), co w efekcie pozwoli na przyjmowanie większych statków pasażerskich oraz obsługę  ruchu lotniczego w warunkach utrudnionej widzialności.

Zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową płyty postojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jest planowane na drugą połowę października 2017 roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony