Przejdź do treści

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał wyrok w sprawie przeciwko byłemu p.o. Prezesa PAŻP

Jak poinformował Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, w dniu 13.12.2023 roku, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, zapadł wyrok w sprawie przeciwko byłemu p.o. Prezesa PAŻP, Januszowi Janiszewskiemu.

Oskarżycielem była Okręgowa Inspekcja Pracy, a my – jako osoby, których stosunek pracy podlegał szczególnej ochronie z tytułu działalności związkowej na rzecz ZZKRL – oskarżycielami posiłkowymi – przekazał Zarząd ZZKRL.

Zarzuty dotyczyły rażącego naruszenia prawa podczas zwolnienia ówczesnego Przewodniczącego oraz Członka Zarządu, a także działań podjętych przez PAŻP względem działaczy ZZKRL po tym, jak były p.o. Prezesa uznał, że ZZKRL utracił status zakładowej organizacji związkowej.

Sędzia orzekła, że p. Janiszewski jest winny zarzucanych mu czynów i wymierzyła oskarżonemu karę grzywny w wysokości 10 tys. złotych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. W ustnym uzasadnieniu potwierdziła, iż ZZKRL w żaden sposób nie uchybił wymogom formalnym przy składaniu informacji o liczbie członków, w związku z czym nigdy nie doszło do utraty przez naszą organizację statusu ZOZ.

Zgodnie z uzasadnieniem, działania podejmowane przez ówczesnego p.o. Prezesa, oparte na takim założeniu, rażąco naruszały prawo. Co więcej, jak wskazała Sędzia, podnoszone przez Przewodniczącego oraz Członka Zarządu ZZKRL zarzuty względem PAŻP, dotyczące kwestii bezpieczeństwa podczas rozszerzania zakresu stosowania SPO w czasie pandemii, były zasadne. Wyrok czeka na uprawomocnienie.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony