Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ewidencji lądowisk

paragraf

W dniu 9 lipca 2013 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 795). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 93 ust. 9 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. 

Określa ono tryb zgłaszania i wykreślania lądowisk z ewidencji lądowisk, wzory dokumentów niezbędnych przy jej prowadzeniu oraz opisuje zakres opinii niezbędnych do zgłoszenia lądowiska do ewidencji.

Wprowadzone rozporządzenie zgodnie z powyższą delegacją ustawową, zawiera przede wszystkim wymagania w stosunku do dokumentów jakie zgłaszający lądowisko musi dołączyć do wniosku o wpis lądowiska do ewidencji lądowisk, jak również przedstawia procedurę prowadzenia ewidencji lądowisk.

Rozporządzenie w znacznym stopniu upraszcza oraz usprawnia dotychczasowe procedury stosowane przy wpisie do ewidencji lądowisk, które musi spełnić zgłaszający lądowisko do zaewidencjonowania. 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 10 lipca br.

Rozporządzenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus