Przejdź do treści
Komisja Europejska - logo
Źródło artykułu

Rozporządzenia wykonawcze Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 965/2012

W Dzienniku Urzędowym L 30/11 Unii Europejskiej z 2 lutego 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/217 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do niektórych niespójności w wymogach wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1387 oraz rozporządzeniami (UE) 2021/1296 i (UE) 2021/2237.

Komisja Europejska, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 31,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/2237 (2) zmieniono pkt ORO.FC.146 załącznika III (część ORO) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 (3). W pkt ORO.FC.146 lit. f) ppkt 2 odniesienie do pkt ORO. FC.005 lit. b) ppkt 2 należy zastąpić odniesieniem do pkt ORO.FC.005 lit. b) ppkt 1, który ma znaczenie dla operacji lotniczych.

(2) Zmieniając pkt CAT.POL.A.230 i CAT.POL.A.235 załącznika IV (część CAT) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1387 (4), wprowadzono błąd dotyczący dopuszczania do lotu samolotów. Wymogi określone w pkt CAT.POL.A.230 lit. e) i CAT.POL.A.235 lit. e) należy stosować łącznie, a nie alternatywnie.

(3) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1296 (5) wprowadzono zmiany do pkt CAT.OP.MPA.150 załącznika IV (część CAT) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012. Przez przeoczenie nie wprowadzono wynikających z nich zmian w pkt CAT.POL.A.215 i CAT.POL.A.415 w tym załączniku. W związku z tym odniesienie prawne jest błędne i błąd ten należy skorygować.

(4) Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/1296 wprowadzono również zmiany w pkt SPO.POL.110 załącznika VIII (część SPO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012, polegające na zmianie brzmienia lit. a), b) i c) tego punktu. W ramach tych zmian skreślono jednak również dawne lit. d) i e), co nie było zamierzone. W pkt SPO.POL.110 należy zatem ponownie wprowadzić dawne lit. d) i e) ze skutkiem od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2021/1296, tj. od dnia 30 października 2022 r.

(5) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 965/2012.

(6) Wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ds. stosowania wspólnych zasad bezpieczeństwa w dziedzinie lotnictwa cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załącznikach III (część ORO), IV (część CAT) i VIII (część SPO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Pkt 3 załącznika stosuje się od dnia 30 października 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2023 r.

Pełny tekst rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/217 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony