Projekt EFS Studia Dualne

Zajęcia w WSOSP w Dęblinie (fot. WSOSP)

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych poinformowała 31 sierpnia, że w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 projekt „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.721.574,59 zł (łączny koszt  projektu 2.805.747 zł), a w dniu 24.07.2018r. została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucją Pośredniczącą) umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu.

W ramach projektu do potrzeb rynku pracy zostaną dostosowane programy nauczania poprzez zwiększenie ilości staży w zakładach lotniczych posiadających certyfikat PART145/147. Programy staży zostaną opracowane wspólnie z zakładami lotniczymi, uwzględniając ich: profil działalności, zasoby lokalowe, sprzętowe i osobowe, efekty kształcenia, możliwość podniesienia kompetencji w zakresie posługiwania się narzędziami projektowymi, wykonywania remontów statków powietrznych, a także przekazania wiedzy ogólnej, specjalistycznej w zakresie bezpiecznego użytkowania i obsługi statku powietrznego oraz możliwość ubiegania się o licencję B1 lub  B2. Przygotowanie studentów do uzyskania licencji mechanika lotniczego lub awionika statku powietrznego i podjęcia pierwszej pracy przez realizację studiów dualnych I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka zgodnie ze zmodyfikowanymi programami nauczania będzie trwać 7 semestrów i kończyć się egzaminem dyplomowym inżynierskim. W trakcie każdego roku studiów student przez 6 miesięcy uczestniczyć będzie w zajęciach w WSOSP Dęblin oraz przez co najmniej  3 miesiące odbywać staże w zakładzie lotniczym posiadającym certyfikat PART, a pozostałą liczbę wymaganych do licencji godzin – w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na uczelni w semestrze zimowym, natomiast większość semestru letniego zostanie wykorzystana na realizację staży i praktyk. W ciągu roku studentom przysługiwać będzie 1 miesiąc urlopu. Przemienne prowadzenie zajęć merytorycznych w WSOSP i staży w zakładach lotniczych PART pozwoli studentom wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

Wiedza zdobyta na studiach dualnych będzie obejmowała wymagania międzynarodowej instytucji lotniczej (EASA) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu. Dzięki dostosowaniu programu nauczania do wymogów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podjęciu współpracy z zakładami lotniczymi PART w trakcie 7 semestrów studenci będą mieli możliwość uzyskania „Raportu uznania wiedzy” modułów objętych programem nauczania studiów dualnych oraz zdawania  egzaminów w zakresie nieobjętym modułami, podjęcia studiów II stopnia lub ubiegania się o licencję uznawaną w UE.

Absolwent studiów dualnych będzie:
1) posiadał umiejętności eksploatacji urządzeń i sprzętu, pracy zespołowej, analizy wyników badań i obserwacji oraz formułowania opinii;
2) przygotowany do samodzielnej pracy w wyuczonej specjalności, wykonywania zadań inżyniera w zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne;
3) posiadał umiejętność zastosowania nowoczesnej technologii w przemyśle oraz umiejętność praktycznej obsługi statku powietrznego, potwierdzone wpisem do książki mechanika lotniczego.

Efektem końcowym Projektu ma być uzyskanie przez co najmniej 16 studentów licencji obsługowej na poziomie B1 lub B2 w terminie do 3 miesięcy od obrony egzaminu dyplomowego i podjęcie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów dualnych pierwszej pracy w organizacji obsługi technicznej statków powietrznych w przemyśle lotniczym, zakładach remontowych lub biurze konstrukcyjnym.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus