Pamietaj o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2014 rok

ULC

Przypominamy wszystkim użytkownikom statków powietrznych (zarejestrowanych w rejestrze cywilnych statków powietrznych) o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2014 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia 2015 r.

Dla ułatwienia sporządzenia takiego sprawozdania można skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pracownicy Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania prosimy przesyłać pod adres:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Inspektorat Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym
02-247 WARSZAWA
ul. M. Flisa 2

lub
e-mail:  lbb-1@ulc.gov.pl

lub
Fax: 0~22 520 73 54

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 0-22 520 75 00 lub 520 73 97

1. Formularz w formacie Word - "Sprawozdanie z wykonania zadań lotniczych za rok 2014"

2. Formularz w formacie Adobe Acrobat - "Sprawozdanie z wykonania zadań lotniczych za rok 2014"

3. Formularze sprawozdań z danymi przykładowymi
- demo 1 (doc)
- demo 1 (pdf)
- demo 2 (doc)
- demo 2 (pdf)

4. Instrukcja dotycząca wypełniania sprawozdania:

1) Formularz wypełniają podmioty lotnictwa cywilnego według właściwości, zgodnie z art.135d, Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

2) Właściciel albo użytkownik statku powietrznego na dzień 31 grudnia 2014 r., jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania za cały rok.

3) Termin przesyłania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego „SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ LOTNICZYCH W ROKU 2014, upływa z dniem 31 stycznia 2015 roku.

4) Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

5) W części A, należy podać dane dotyczące użytkowanych statków powietrznych (bez względu na formę własności);

6) W części B, przy opisywaniu zdarzeń lotniczych, należy kierować się niżej podanym schematem opisu:
a. liczba porządkowa;
b. data zaistnienia zdarzenia;
c. klasa zdarzenia lotniczego oraz numer ewidencyjny nadany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL);
d. typ i znaki rejestracyjne statku powietrznego (jeśli dotyczy);
e. zalecenia profilaktyczne wydane przez podmiot badający zdarzenie;
f. krótka informacja o podjętych działaniach profilaktycznych przez podmiot lotniczy;

7) Sprawozdanie podpisuje właściciel albo użytkownik statku powietrznego lub inna osoba upoważniona.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus