Najnowsze monografie naukowe Uczelni Łazarskiego

Monografia "Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego" (fot. lazarski.pl)

W ostatnich dniach marca ukazały się trzy monografie wydane przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego.

Pierwsza z nich to publikacja zbiorowa  „Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego” pod redakcją naukową Ewy Jasiuk i Kamila Sikory zawiera wyniki badań naukowców z Polski i Ukrainy odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach zagrożenia terroryzmem.

Terroryzm międzynarodowy, w tym terroryzm lotniczy, stanowi współcześnie ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nieustannie poszukiwane są skuteczne sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Walka z terroryzmem lotniczym jest ogromnym wzywaniem dla współczesnego świata. W celu  osiągnięcia skuteczności w tym działaniu muszą być w nie zaangażowane różne organy, w tym także administracji publicznej.  Jednak z walką z terroryzmem związane są różnorodne problemy – również   dotyczące przestrzegania standardów ochrony praw człowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – które analizowane są w monografii.

Druga monografia to "Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych", red. nauk. Anna Konert

W monografii dokonano analizy regulacji prawnych, zwłaszcza nowych rozporządzeń europejskich, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa operacji wykonywanych z udziałem bezzałogowych statków powietrznych, a także pod kątem oceny zgodności i nadzoru rynku. Ukazano ewolucję tworzenia tychże regulacji, a także regulacji międzynarodowych. Wyjaśniono, czym jest i kto powinien uzyskać tzw. certyfikat operatora lekkiego bezzałogowego statku powietrznego. Przedmiotem analizy zostało również zagadnienie żywo dyskutowane na forach międzynarodowych – tzw. koncepcja U-space, czyli wydzielona przestrzeń powietrzna charakteryzująca się specjalną infrastrukturą umożliwiającą bezkolizyjne, zintegrowane operacje z użyciem dronów, w szczególności operacje o charakterze komercyjnym, gospodarczym oraz państwowym, wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz rozwiniętą na szeroką skalę mikroelektronikę, w tym wykonujących loty poza zasięgiem wzroku lub autonomiczne. W monografii ukazano  ponadto możliwości technologiczne i prawne realizacji przewozów cargo, a także istniejące zagrożenia związane z cyberatakami.

Trzecia monografia to "Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego", red. nauk. Anna Konert

Autorzy monografii dokonali analizy przepisów prawa lotniczego, w tym międzynarodowego, europejskiego oraz krajowego. Tematyka opracowania jest dość zróżnicowana i obejmuje: kwestie bezpieczeństwa komercyjnych przewozów lotniczych w jednoosobowym składzie załogi lotniczej, bezpieczne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych, kompetencje EASA w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, cyberbezpieczeństwo, zasadę Just Culture, reregulację przewozów lotniczych w dobie pandemii COVID 19, kwestie związane z dokumentami niezbędnymi w celu uzyskania zezwolenia na szkolenie lotnicze cudzoziemca w Polsce, odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, przetwarzanie i ochronę danych dotyczących przelotu pasażera. Ponadto omówiona została granica pomiędzy przestrzenią powietrzną i kosmosem.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus