Decyzja Komisji dla projektu PAŻP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

13 czerwca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez PAŻP w ramach: priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt o wartości całkowitej 559 450 923,12 PLN otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 290 786 552,47 PLN.

Tym samym Komisja Europejska potwierdziła, że projekt przygotowany i realizowany przez PAŻP przyczynia się do osiągnięcia celów i priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest zgodny z politykami unijnymi.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego, zwiększenie przepustowości oraz pojemności polskiej przestrzeni powietrznej, poprawa usług świadczonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz zmniejszenie wpływu lotnictwa na środowisko naturalne.

Zakres geograficzny projektu obejmuje całość polskiej przestrzeni powietrznej (Rejon Informacji Powietrznej Warszawa). Zadania inwestycyjne realizowane przez PAŻP w ramach projektu w latach 2007 – 2015 obejmują budowę nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym oraz rozbudowę i modernizację urządzeń i systemów wspierających jego działanie.

W ramach projektu przewiduje się budowę lub modernizację następujących elementów infrastruktury:

- urządzeń łączności (COM),
- urządzeń radionawigacyjnych (NAV),
- urządzeń radiolokacyjnych (SUR),
- urządzeń i systemów przetwarzania i zobrazowania danych (DP).

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus