Zmiana rozporządzenia ws. szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

paragraf

W dniu 4 października br zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. 2013, poz. 1177). Stanowi ono wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Celem rozporządzenia jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o nadanie oznaczenia lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

W wyniku zmiany wprowadzonej rozporządzeniem, uprawnieni do występowania o nadanie przedmiotowego oznaczenia będą zgłaszający lądowisko do ewidencji oraz posiadacze nieruchomości, na których znajduje się lądowisko, w zależności od tego czy dane lądowisko podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji.

Zmiana wynika z postulatów podmiotów zgłaszających lądowiska, od których wpływają wnioski o nadanie oznaczenia lokalizacji, jednak z uwagi na stan prawny Prezes ULC nie mógł nadać oznaczenia lokalizacji zainstalowanych na lądowiskach. Biorąc to pod uwagę należało expressis verbis wprowadzić w przepisach możliwość wystąpienia o nadanie oznaczenia lokalizacji na lądowiskach przez zgłaszających lądowisko do ewidencji lądowisk lub posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus