Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

15 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 2351 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 678 oraz z 2011 r. poz. 1507) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zakazów wykonywania lotów w strefach R, z wyjątkiem strefy EP R40 SŁUPSK, nie stosuje się do lotów:”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP R40 SŁUPSK nie stosuje się do lotów wykonywanych za zgodą, o której mowa w art. VII ust. 3 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U.z 2016 r. poz. 234), w tym w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.”;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus