Studia dualne dla mechaników lotniczych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Studia w Szkole Orląt w Dęblinie (fot. Archiwum WSOSP)

W tym roku, w ofercie Lotniczej Akademii Wojskowej, znalazły się również studia dualne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Studia dualne w LAW będą realizowane w ramach projektu „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”.

Projekt zakłada, że realizacja studiów dualnych I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, zgodnie ze zmodyfikowanymi programami nauczania, będzie trwać 7 semestrów i kończyć się egzaminem dyplomowym inżynierskim. W trakcie każdego roku studiów, student przez okres 4–6 miesięcy uczestniczyć będziew zajęciach teoretycznych w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz przez co  najmniej 3 miesiące odbywać staże wzakładzie lotniczym posiadającym certyfikat PART145 lub 147. Pozostałą liczbę wymaganych do licencji mechanika lotniczego godzin praktyk studenci odbędą w Certyfikowanym Ośrodku PART-145 w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego (Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej – OSMOT).

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w semestrze zimowym, a większość semestru letniego zostanie  wykorzystana na realizację staży i praktyk. W ciągu roku studentom przysługiwać będzie 1 miesiąc urlopu. W ramach projektu zostaną zwiększone o 3 miesiące w roku akademickim staże w zakładach lotniczych posiadających certyfikat PART145/147. Programy staży zostaną opracowane wspólnie z  zakładami lotniczymi, uwzględniając ich: profil działalności, zasoby lokalowe, sprzętowe i osobowe, efekty kształcenia, możliwość podniesienia kompetencji w zakresie posługiwania się narzędziami projektowymi, wykonywania remontów statków powietrznych, a także przekazania wiedzy ogólnej, specjalistycznej w zakresie bezpiecznego użytkowania i obsługi statku powietrznego oraz możliwość ubiegania się o licencję B1 lub B2.

Wiedza zdobyta na studiach dualnych będzie obejmowała wymagania międzynarodowej instytucji lotniczej EASA, określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel  zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu. Dzięki dostosowaniu programu nauczania do wymogów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podjęciu współpracy z zakładami lotniczymi PART 145/147, studenci w trakcie 7 semestrów będą mieli możliwość uzyskania „Raportu uznania wiedzy” modułów objętych programem nauczania studiów dualnych lub zdawania egzaminów w zakresie nieobjętym modułami.

Po zakończeniu studiów, absolwenci będą mogli podjąć studia II stopnia, ubiegać się o licencję mechanika lotniczego lub awionika, uznawaną w UE i kontynuować karierę wcertyfikowanym ośrodku obsługowym w Polsce, Europie lub na świecie.

Efektem końcowym projektu ma być uzyskanie przez studentów licencji obsługowej na poziomie B1 lub B2 w terminie do 3 miesięcy od obrony egzaminu dyplomowego oraz podjęcie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów dualnych pierwszej pracy w organizacji obsługi technicznej statków powietrznych w przemyśle lotniczym, zakładach remontowych lub biurze konstrukcyjnym.

Jak infoirmuje LAW, podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka są wyniki egzaminu maturalnego.

Pierwsza tura rekrutacji na studia dualne dla mechaników lotniczych zostanie przeprowadzona elektronicznie w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. na stronie www.rekrutacja.law.mil.pl. Osoby zainteresowane studiowaniem na  studiach dualnych,powinny dodatkowo zaznaczyć opcję „studia dualne” oraz złożyć oświadczenie o chęci udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus