Rekrutacja na studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej do 31 marca

Pilot-uczeń Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. M. Wajnchold)

Marzysz żeby zostać studentem wojskowym Lotniczej Akademii Wojskowej? To do dzieła! Od 15 stycznia trwa nabór kandydatów na studia wojskowe I i II stopnia.

W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa przyjmuje na następujące kierunki i specjalności:

1. Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca), nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego), bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP), eksploatacja statków powietrznych (studia II stopnia).

2. Logistyka w specjalności ogólnologistycznej.

I etap rekrutacji – Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym z systemu IRK. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Lotniczej Akademii Wojskowej do dnia 31.03.2019 r.

II etap rekrutacji – Badania lekarskie

Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego, których posiadanie dokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia przebiegają w dwóch etapach:

a) etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby;
b) etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności pilotażu planowane jest lotnicze szkolenie sprawdzające.

III etap rekrutacji – Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności w ramach danego kierunku studiów dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić od jednej do pięciu specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność kandydat jest rozpatrywany na kolejną  określoną specjalność studiów.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe:
•  kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka (LINK)
•  kierunek Logistyka (LINK)

Egzaminy do LAW odbędą się w pierwszej połowie lipca.

Uczelnia zachęca kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do LAW ze względu na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w planowanym szkoleniu lotniczym.

Lotnicza Akademia Wojskowa przygotowała dla kandydatów na studia wojskowe folder przedstawiający proces rekrutacji w pigułce, który dostępny jest tutaj (LINK).

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus