Rekrutacja na studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej od 15 stycznia

Pilot-uczeń Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. M. Wajnchold)

Marzysz żeby zostać studentem wojskowym Lotniczej Akademii Wojskowej? To do dzieła! Już od 15 stycznia 2019 r. rozpocznie się nabór kandydatów na studia wojskowe I i II stopnia.

W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa będzie przyjmować na następujące kierunki i specjalności:

1. Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca), nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego), bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP), eksploatacja statków powietrznych (studia II stopnia).

2. Logistyka w specjalności ogólnologistycznej.

I etap rekrutacji – Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe będą przyjmowane od 15 stycznia wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym z systemu IRK. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Lotniczej Akademii Wojskowej do dnia 31.03.2019 r.

II etap rekrutacji – Badania lekarskie

Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego, których posiadanie dokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia przebiegają w dwóch etapach:

a) etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby;
b) etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności pilotażu planowane jest lotnicze szkolenie sprawdzające.

III etap rekrutacji – Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności w ramach danego kierunku studiów dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić od jednej do pięciu specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność kandydat jest rozpatrywany na kolejną  określoną specjalność studiów.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe:
•  kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka (LINK)
•  kierunek Logistyka (LINK)

Egzaminy do LAW odbędą się w pierwszej połowie lipca.

Uczelnia zachęca kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do LAW ze względu na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w planowanym szkoleniu lotniczym.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus