Paragraf M.A.201, czyli za co odpowiada pilot? Część II

EASA

Wprowadzenie całości wymagań Part M, nakłada na pilotów dodatkowe obowiązki. Od wtorku, 29 września 2009 roku każdy właściciel lub użytkownik będzie formalnie odpowiedzialny za stan swojego statku powietrznego. Warto o tym pamiętać. Nie są to wymagania zupełnie nowe, ponieważ dotychczas były podyktowane innymi przepisami zawartymi, przede wszystkim w Prawie Lotniczym i PL-6 (w tym zakresie będą one dotyczyć nadal wszystkich statków powietrznych nie podlegających przepisom europejskim). Zatem czego będą wymagać przepisy europejskie?

Po pierwsze to „właściciel odpowiada za nieprzerwaną zdatność do lotu statku powietrznego”. Nie może dopuścić do tego aby jego samolot, szybowiec lub śmigłowiec odbył lot o ile:
„1. samolot nie jest utrzymywany w stanie zdatności do lotu; oraz
2. całe wyposażenie eksploatacyjne i awaryjne nie jest prawidłowo zamontowane i zdatne do użytku lub wyraźnie zidentyfikowane jako niezdatne do użytku; oraz
3. certyfikat zdatności do lotu nie jest ważny; oraz
4. obsługa techniczna statku nie jest prowadzona zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi”.

Powyższe cztery punkty zostały zacytowane w ich oryginalnym brzmieniu, z art. M.A.201 pkt a) załącznika I do rozporządzenia WE 2042/2003.

Kolejnym elementem formalno-prawnym na który trzeba koniecznie zwrócić uwagę, jest zagadnienie własności statków powietrznych. Często są one własnością banku lub firmy leasingowej. Odpowiedzialność za ciągła zdatność do lotu może przejąć użytkownik o ile będzie wymieniony w świadectwie rejestracji (np. na rewersie świadectwa) lub taki obowiązek będzie nałożony na użytkownika w umowie leasingowej (patrz art. M.A.201 pkt. b).

W koncepcji bezpieczeństwa stworzonej przez EASA, jednym z podstawowych elementów jest tzw. przegląd przedlotowy. W tym wypadku, pilot dowódca „odpowiada za pomyślne zakończenie kontroli przed startem”. Nie przeprowadzenie tej kontroli powoduje, że statek powietrzny w sensie prawnym jest niesprawny. Warto przeprowadzić tak zwany obchód przed odlotowy, dla własnego bezpieczeństwa (patrz art. M.A.201 pkt d).

Przepisy pozawalają właścicielowi na przeniesienie części obowiązków o których była mowa powyżej, na certyfikowaną organizację CAMO, która w jego imieniu będzie nadzorowała samolot i zdejmie odpowiedzialność z właściciela lub użytkownika (patrz M.A.201 pkt e).

Całość tekstu rozporządzenia WE 2042/2003 i części I (Part M) można znaleźć w następujących dokumentach.

http://www.ulc.gov.pl/_download/ltt/standatdy/part_m_tekst_jednolity_260209.pdf
http://www.easa.eu.int/ws_prod/g/rg_regulation_2042_2003.php

Ryszard Jaxa-Małachowski

Polecamy:

Part M już za cztery tygodnie. Część I

Źródło: GaCamo
comments powered by Disqus