INNOLOT – przygotowania do III konkursu

INNOLOT - innowacyjne lotnictwo (fot. inno-lot.pl)

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" poinformowało, że w dniu 27 października 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało Aneks nr 5 do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego z 19 stycznia 2012 r. Aneks miał na celu uporządkowania dokumentacji programowej w celu kontynuacji Programu INNOLOT, w tym uruchomienia III konkursu.

Kolejnym krokiem po podpisaniu Aneksu będzie przygotowanie przez partnerów Porozumienia docelowej Agendy Badawczej Programu Sektorowego INNOLOT, zgodnie z wytycznymi dla Programów Sektorowych  realizowanych w ramach PO IR, w której zostanie określona tematyka badawcza do kolejnych konkursów oraz planowany budżet zadań badawczych.

"Dolina Lotnicza" prosi firmy posiadające zdolność wdrożenia wyników prowadzonych projektów  o zgłaszanie propozycji tematów do Agendy Badawczej. Propozycja tematu powinna zawierać:
• proponowany tytuł tematyki badawczej,
• krótki opis problemu badawczego i metod jego rozwiązania,
• lista partnerów planowanych do rozwiązania problemu,
• podanie wielkości lidera projektu –  firma zaliczana do MŚP czy do sektora dużych firm,
• sposób lub metodę zademonstrowania technologii,
• planowany budżet projektu.

Tematyka badawcza III konkursu będzie weryfikowana i aktualizowana przez partnerów, którzy podpisali porozumienie z NCBR o utworzeniu programu sektorowego INNOLOT i po zatwierdzeniu przesłana do NCBR.  Zweryfikowana lista tematów do III konkursu musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zakwalifikowanych do finansowania w I i II konkursie programu INNOLOT.

Propozycje tematów należy wysyłać na załączonym formularzu do 15 grudnia 2016 r. na adres mailowy Doliny Lotniczej: info@dolinalotnicza.pl

Pliki do pobrania:
Strategia badawcza przemysłu lotniczego 2012-2035
Formularz opisu tematu

Źródło: Dolina Lotnicza
comments powered by Disqus