Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – krótki poradnik

Zgodnie z przepisami UE organizacje lotnicze są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje lotnicze na poniższy adres mailowy do odpowiedniego, bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego departamentu.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 • Departament Personelu Lotniczego: lpl-2@ulc.gov.pl (Uwaga: Formularz ogólny jest przesyłany także przez organizacje ATO)
 • Departament Lotnisk: ltl@ulc.gov.pl
 • Departament Operacyjno-Lotniczy: lol@ulc.gov.pl
 • Departament Żeglugi Powietrznej: loz@ulc.gov.pl
 • Departament Techniki Lotniczej: ltt@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz TORF przesyłany jest także:

 • przez organizacje projektujące i produkujące – do EASA, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w formularzu,
 • przez organizacje produkujące, obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do posiadacza Certyfikatu Typu wyrobu, którego zgłoszenie dotyczy,
 • przez organizacje obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do nadzoru kraju rejestracji SP.

Zgodnie z art.135a, ust. 1 Ustawy - Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) zgłaszania zdarzeń lotniczych dokonują:

Następujące podmioty, w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania, obowiązane są zgłaszać Komisji zaistnienie zdarzenia polegającego na przerwie w działaniu, wadzie, uszkodzeniu statku powietrznego lub jego elementu albo innej okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu:

 • 1.użytkownik lub dowódca statku powietrznego, w szczególności posiadającego silnik turbinowy albo używanego do transportu publicznego;
 • 2.przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem, produkcją, obsługą lub modyfikacją statków powietrznych, w szczególności posiadających silnik turbinowy albo używanych do transportu publicznego, a także przeznaczonych dla nich urządzeń lub części;
 • 3.osoba podpisująca świadectwa zdatności do lotów oraz dokumenty związane z przeglądami statków powietrznych, w szczególności o napędzie turbinowym albo przeznaczonych do transportu publicznego, a także przeznaczonych do nich urządzeń lub części;
 • 4.instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;
 • 5.zarządzający lotniskiem;
 • 6.podmiot wykonujący obsługę naziemną statków powietrznych;
 • 7.osoba pełniąca funkcję związaną z instalowaniem, modyfikacją, konserwacją, naprawami, naprawami głównymi, kontrolą w locie lub inspekcją lotniczych instalacji nawigacyjnych, za których bezpieczeństwo odpowiada nadzór lotniczy.

Zgodnie z paragrafem 2.3 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225 z dnia 27 lutego 2007 r.) „Zgłoszenie zdarzenia lotniczego” powinno zawierać informacje wyszczególnione odpowiednio w formularzach poniżej:
 
* Wzory „Zgłoszeń ...” są opracowane również w formatach Excel aby umożliwić ich wypełnianie bezpośrednio w komputerach, łącznie z zaznaczaniem odpowiednich pól (Excel), skopiowanie do własnych zasobów oraz wydrukowanie.
 
*Dodatkowo w pierwszym obszarze zgłoszeń zdarzeń (I), pozycje 4 i 5,  opracowano wersje Excel z zamieszczonymi  listami wyboru w języku polskim i angielskim dla bardziej wymagających operatorów/użytkowników ...
 
* Kolory zastosowane w formularzach stosować tylko do odczytu i wprowadzania danych.  Druk formularzy wskazany tylko  w formacie czarno-białym.

1. Formularz ogólny - do użycia przez wszystkich użytkowników statków powietrznych, zarządzających lotniskami, agentów handlingowych itp.

•    Excel (XLS)

2. Formularz dla zdarzeń związanych ze służbami ruchu lotniczego lub interakcjami pomiędzy służbami ATM/CNS a załogami (w tym naruszenia przestrzeni powietrznej, zaniżenia separacji itp.)

•    Excel (XLS)

3. Formularz dla zdarzeń związanych z aktywnością ptaków i innych zwierząt

•    Excel (XLS)

4. Formularz TORF - dla organizacji projektujących produkujących, obsługujących i zarządzających ciągła zdatnością do lotu (w oparciu o rozporządzenia EC 1702/2003, 2042/2003 i 216/2008)

•    TORF
•    Instrukcja wypełniania


Formularze można też przesyłać faksem na nr: +48 22 630 11 17 lub pocztą elektroniczną na adres: pkbwl@mib.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony