Rozporządzenie w spr. Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Celem projektu jest dostosowanie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia do zmian prawa wspólnotowego.

Zakres merytoryczny nowych przepisów nie pokrywa się z dotychczasowymi i dodaje nowe rozwiązania, dlatego też niezbędnym stało się opracowanie projektu nowego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Nowe rozporządzenie zmienia zapisy w następujących kwestiach:

  • zamieszczono przepisy ogólne, zawierające tematykę rozporządzenia, słowniczek pojęć, etapy działań szkoleniowych zmierzających do uzyskania określonych kwalifikacji oraz informację o możliwości uznania szkoleń dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego przeprowadzanych przez międzynarodowe organizacje lotnicze, za równoważne odpowiednim szkoleniom określonym w rozporządzeniu,

  • dokonano nowego podziału rodzajów szkoleń oraz określono zakres programów szkoleń, którym podlegają poszczególne kategorie osób,

  • zawarto nowe regulacje dotyczące kategorii osób podlegających weryfikacji odnośnie spełnienia wymagań w zakresie rekrutacji oraz szkolenia przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych w portach lotniczych. sprzątania pokładów statków powietrznych, zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych, w tym zaopatrzenia w paliwo,

  • określono wymagania stawiane instruktorom prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jak również ich zadania. Wprowadzono możliwość wpisywania na listę instruktorów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego osób wyznaczonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa oraz na wniosek osoby zainteresowanej. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej możliwości,

  • określono szczegółowe wymagania dla zawartości programów szkolenia przedstawianych do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu, wymieniając elementy i informacje jakie powinny one zawierać, oprócz zawartości merytorycznej. Zniesiono funkcję koordynatora szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, pozostawiając zadania związane ze szkoleniem w gestii podmiotów prowadzących działalność lotniczą,

  • przedstawiono sposób przeprowadzania egzaminów kończących szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, ich zakres i procedury postępowania w przypadkach nie zaliczenia szkoleń obowiązkowych, określając ilość możliwych powtórzeń oraz ich częstotliwość,

  • omówiono warunki wydania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa oraz określono na czym polega zatwierdzenie operatora,

  • określono zakres danych ujętych na liście operatorów kontroli bezpieczeństwa i sposób jej prowadzenia. Wymieniono elementy, z których składają się zapisy dotyczące poszczególnych osób, wprowadzane na listę,

  • doprecyzowano sposób i zakres sprawowania nadzoru nad realizacją KPS przez Prezesa Urzędu, dając możliwość prowadzenia niezapowiedzianych kontroli procesu przeprowadzania szkoleń, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, możliwość ich unieważnienia.

  • Nowelizowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i wykonuje wszystkie jej postanowienia. Projektowane przepisy nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.


Treść rozporządzenia
Ewentualne uwagi do ww. projektu można zgłaszać na adres mail: pglogowski@ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus