Przejdź do treści
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - fragment siedziby, wieża w tle (fot. Piotr Bożyk, PAŻP)

Oświadczenie PAŻP ws. systemów antydronowych

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi systemów „antydronowych” oraz działań Agencji w tym zakresie, wskazać należy, że informacje te są przedstawiane w sposób nierzetelny.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz jej pracownicy są stale zaangażowani w realizację misji, którą jest zapewnienie ciągłej, bezpiecznej i płynnej żeglugi powietrznej. Dzięki wysiłkom wykwalifikowanej, skoncentrowanej na bezpieczeństwie kadry, Agencja tę misję konsekwentnie realizuje.

W zakresie opublikowanego w ramach doniesień medialnych pisma skierowanego do PAŻP przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwrócić należy uwagę, że pismo to nie dotyczyło zagadnień, z którymi jest łączone w przestrzeni medialnej. Pismo to zostało opublikowane fragmentarycznie przypuszczalnie z tego powodu, że gdyby przedstawiony został cały jego kontekst, nie wywołałby zamierzonego wrażenia na odbiorcy. Wyjaśnić zatem należy, że wspomniane pismo dotyczy koordynacji i wykorzystania zdolności systemu PansaUTM umożliwiających koordynację legalnych (zgłoszonych, zarejestrowanych) lotów dronów. Działanie te były i są realizowane przez PAŻP. Pismo nie dotyczy zakupu systemów „antydronowych”, radarów, ani tym bardziej infrastruktury technicznej przeznaczonej do „strącania” dronów czy ich przechwytywania lub unieszkodliwiania w inny sposób. Zwrócić należy uwagę, że obecnie dla takich działań nie ma podstawy prawnej dla PAŻP.

Odnosząc się do dalszej części doniesień medialnych sprostować należy, że uchylone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze dronowym nie dotyczyło działań związanych z zabezpieczeniem „antydronowym”, tylko komponentu do współpracy z systemem PansaUTM, ale nie wpłynęło na kontynuację w PAŻP działań w zakresie rozwoju systemu, które w dalszym ciągu są konsekwentnie realizowane. Agencja, po wybuchu wojny w Ukrainie, prowadziła działania wspomagające inne podmioty w zakresie poszukiwania określonych rozwiązań w zakresie ruchu nielegalnego (niezarejestrowanego, niezgłoszonego) dronów, lecz nie publikuje i nie komentuje tych działań. Agencja kontynuuje te działania we współpracy z odpowiednimi organami Państwa.

Uchylone postępowanie dotyczyło systemów umożliwiających lokalizację i identyfikację legalnych (zgłoszonych i zarejestrowanych) bezzałogowych statków powietrznych w celu realizacji jednego z komponentów U-Space.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że przekazywanie informacji w sposób, który powoduje przemieszanie kwestii przeciwdziałania nielegalnemu (niezgłoszonemu, niezarejestrowanemu) ruchowi dronów z działaniami związanymi z zarządzaniem legalnym (zgłoszonym, zarejestrowanym) ruchem dronów, z wykorzystaniem szczątkowej – pozyskanej bezprawnie – dokumentacji, jest działaniem wysoce szkodliwym. Jednocześnie, budowanie tego typu narracji w oparciu o informacje niezweryfikowane Agencja uważa za działanie nierzetelne, wprowadzające w błąd opinię publiczną i tworzące klimat paniki, który wpisuje się w działania godzące w interesy Agencji oraz szeroko pojętego lotnictwa.

W przypadku rozprzestrzeniania nieprawdziwych, godzących w dobre imię Agencji informacji w przestrzeni publicznej, Agencja podejmie dalsze kroki mające na celu ochronę swoich interesów.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony