Zobrazowanie radarowe IMGW na podkładzie Open Street Map

Zobrazowanie radarowe IMGW na podkładzie Open Street Map

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachęca pilotów do korzystania z zobrazowania radarowego dostępnego na podstronie rad1.imgw.pl Mapy tam prezentowane zawierają szereg warstw, z których każda dostarcza użytkownikowi informacji o stanie atmosfery.

Podkład stanowi mapa Open Street Map, którą można dowolnie przybliżać lub oddalać za pomocą paska nawigacyjnego umieszonego w lewym górnym rogu ekranu. Rozjaśnione pole na mapie oznacza zasięg skanu klasycznego wykonywanego przez radary meteorologiczne sieci POLRAD. W prawym górnym rogu ekranu użytkownik ma do dyspozycji menu z wyborem wyświetlanych warstw. Podstawową warstwą jest „Opad” czyli produkt compo CMAX – odbiciowość maksymalna w warstwie 0-15 km. Poniżej sekcji z wyborem warstw znajduje się legenda dotycząca tej warstwy.

Użytkownik ma do wyboru cztery zakładki, w zależności od tego w jakich wielkościach dane mają być prezentowane. Domyślną jednostka są dBZ. Jest to meteorologiczna miara współczynnika odbicia sygnału od obiektu. Kolory chłodne oznaczają z reguły słaby opad, natomiast kolory ciepłe – silniejszy. Jednostkę tę można także przeliczyć na natężenie opadu wyrażone w mm/h (zakładka opad). Dostępne są także dwie zakładki prezentujące dane w odniesieniu do stanu skupienia hydrometeorów (deszcz, śnieg).

Poniżej legendy znajduje się pasek do konfigurowania animacji. Możemy ustawić jej szybkość, zatrzymać w wybranym momencie oraz ustawić transparentność naniesionej warstwy.


Kolejną dostępną warstwą jest „Prognoza”. Wykorzystuje ona aplikację „Radnow” generującą 30 minutową prognozę przemieszczania się komórek opadowych, z krokiem czasowym 10 min. Algorytm przesuwania komórek opadowych oparty jest na wektorach ich ruchu. Dane prognozowane prezentowane są na szaro.

Warstwa „gęstość wyładowań” wykorzystuje dane z systemu PERUN o gęstości wyładowań atmosferycznych. Dane prezentowane są na siatce 10 km x 10 km. Rejestrowane są tylko wyładowania doziemne. Warstwa „temperatura” prezentuje uproszczony rozkład temperatury przy powierzchni ziemi zgodnie z legendą (poniżej 0, między 0, a +5 stopni, oraz powyżej +5 stopni).

Warstwa kamery udostępnia podgląd obrazu z kamer monitoringu rozmieszczonych w różnych miejscach Polski. Warstwa „lotniska” wyświetla mapę lokalizacji wybranych lotnisk w Polsce wraz ze zaznaczonymi strefami wokół nich. Prezentacja poszczególnych warstw działa w ten sposób, że po wybraniu danej warstwy, dezaktywuje się poprzednio wybrana warstwa.

Zobrazowanie radarowe IMGW na podkładzie Open Street Map dostępne jest na stronie www.rad1.imgw.pl


Informacje przygotował Szef Wydziału Teledetekcji Naziemnej IMGW, Rafał Lewandowski.

Źródło: IMGW
comments powered by Disqus