Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego

(ogłoszenie nr 30678)

Ogłoszenie nr: 144356
Data ukazania się ogłoszenia: 29 czerwca 2012 r.
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego
w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych oraz audytach doraźnych, podmiotów gospodarczych ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów operatorów lotniczych AOC i agentów obsługi naziemnej AHAC;

 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AOC/AHAC;

 • Wykonywanie inspekcji na pokładach statków powietrznych posiadaczy AOC. W tym także kontrole doraźne podmiotów gospodarczych w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego;

 • Inspekcjonowanie na ziemi zagranicznych statków powietrznych w ramach programu SAFA i polskich statków powietrznych w ramach programu SANA;

 • Opiniowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych w celu oceny zgodności ich zawartości z obowiązującymi przepisami oraz propozycje aktów prawnych w celu stwierdzenia ich merytorycznej zgodności;

 • Opiniowanie i rekomendowanie zmiany do Certyfikatów AOC w obszarach wybranych operacji specjalnych np. ETOPS, RVSM, PBN;

 • Uczestniczenie w procesach tworzenia procedur zmierzających do wprowadzania poprawek do krajowych przepisów o bezpieczeństwie eksploatacji statków powietrznych;

 • Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów w celu wypełnienia obowiązków nakładanych na Departament przez regulamin ULC.


Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

 • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne;

 • prowadzenie samochodu służbowego;

 • wielogodzinne loty inspekcyjne;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie operacji lotniczych lub w zarządzaniu ciągłą zdatnością do lotu;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • Dobra znajomość przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych

 • Znajomość pakietu MS Office

 • Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność i inicjatywa

 • Umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu lotnictwa

 • Szkolenie z zakresu technik audytowania

 • Znajomość technik audytowania

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w stosowaniu technik audytowania lub minimum 1000h nalotu jako dowódca statku powietrznego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności


Termin składania dokumentów: 10-07-2012

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOL-1/3-22/2012"

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (022) 520-72-13.
 

ulc-logo.gif
Imię i nazwisko / Firma:
ulc
Telefon:
234568
E-mail:
shg