konkurs na Prezesa ULC

(ogłoszenie nr 30492)
 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza nabór na stanowisko 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Liczba lub wymiar etatu: 1


Miejsce wykonywania pracy: 
Urząd Lotnictwa Cywilnego 
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa

 

Główne obowiązki na stanowisku pracy: 
Zapewnienie realizacji zadań centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach lotnictwa cywilnego wykonującego funkcję władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych oraz administracji lotniczej i nadzoru lotniczego wynikających z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.), w szczególności:

 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie polityki lotnictwa cywilnego oraz przygotowywanie wniosków i wdrażanie postanowień służących realizacji rządowych programów dotyczących sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych;

 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

 • nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego

 • i lotniczej działalności gospodarczej;

 • podejmowanie działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów;

 • przyznawanie uprawnień, wydawanie zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego;

 • wykonywanie zadań w imieniu i na rzecz organów i instytucji Unii Europejskiej zgodnie

 • z prawem Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi oraz innymi porozumieniami

 • w zakresie lotnictwa cywilnego;

 • współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego;

 • inicjowanie projektów międzynarodowych umów lotniczych i ich zmian oraz udział w ich przygotowaniu i negocjowaniu;

 • inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian oraz udział w ich przygotowaniu,

oraz zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

Wymagania związane ze stanowiskiem 

Stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zajmować osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

 • jest obywatelem polskim;

 • korzysta z pełni praw publicznych;

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiada kompetencje kierownicze, tj.: umiejętność myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, organizacji pracy, osiągania rezultatów, zarządzania personelem;

 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w szczególności z zakresu:

  • znajomości problematyki sektora lotniczego oraz zasad funkcjonowania transportu lotniczego;

  • zasad wykonywania krajowych oraz międzynarodowych przewozów lotniczych;

  • zasad korzystania z przestrzeni powietrznej oraz organizacji ruchu lotniczego;

  • zasad wykonywania funkcji organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającej m.in. na przyznawaniu uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych;

  • znajomości krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa w zakresie lotnictwa cywilnego;

  • ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  • ustawy Prawo zamówień publicznych;

  • kodeksu postępowania administracyjnego;

  • zasad funkcjonowania administracji rządowej;

  • zasad funkcjonowania międzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego;

 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;

 • list motywacyjny;

 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

 • na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,

 • poz. 1228);

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej);

 • oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja dokumentów;

 • test wiedzy;

 • sprawdzenie znajomości języka angielskiego;

 • badanie kompetencji kierowniczych poprzez case study;

 • prezentacja;

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 6 lipca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania dokumentów
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
(bud. C, pokój 324 w godz. 815-1615)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego”.

Inne informacje:

 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;

 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;

 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;

 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49 lub 630 18 75.

Imię i nazwisko / Firma:
MTBiG
Telefon:
1234567
E-mail:
ulc