V-22 Osprey/ fot. Vernon Pugh, history.navy.mil

V-22 Osprey/ fot. Vernon Pugh, history.navy.mil