Symulator samolotu CASA C-295M (fot. kpt. M.Nojek)

Symulator samolotu CASA C-295M (fot. kpt. M.Nojek)