PZL P.24, fot. samolotypolskie.blog

PZL P.24, fot. samolotypolskie.blog