Pożegnanie majora pilota Ryszarda Drapiewskiego

Pożegnanie majora pilota Ryszarda Drapiewskiego