Kontrolerzy ruchu lotniczego - samolot na monitorze (fot. PAŻP)

Kontrolerzy ruchu lotniczego - samolot na monitorze (fot. PAŻP)