B-24 Liberator (fot. przystanekhistoria.ipn.gov.pl)

B-24 Liberator (fot. przystanekhistoria.ipn.gov.pl)