KTL AOPA Poland

Pobierz formularz i zostań członkiem AOPA - bezskładkowo*!

Deklaracja członka rzeczywistego (nowy pilot - zaczynam latać)
Deklaracja członka rzeczywistego (instruktorzy)

*) Możliwość bezskładkowego (na okres jednego roku) wstąpienia do KTL AOPA Poland, otrzymują wszyscy piloci, którzy wykonali przynajmniej jeden lot samodzielny oraz instruktorzy samolotowi i szybowcowi


Ostatnio w KTL AOPA Poland...


KTL AOPA Poland zwraca się z prośbą do PAŻP o doprecyzowanie zapisów w AIP Polska w sprawie wykonywania lotów szkolnych

Odpowiedź PAŻP

Mniejszy ruch na EPWA... Większe szanse dla...

Odpowiedź PAŻP


W związku z likwidacją państwowych zakładów budżetowych, KTL AOPA Poland pyta MSWiA o lotnisko Warszawa Babice

Odpowiedź MSWiA

KTL AOPA pyta ponownie MSWiA o likwidację Zakładu Budżetowego MSWiA "Lotnisko Warszawa Babice"

Odpowiedź MSWiA z 7 grudnia 2010r.


KTL AOPA Poland wnioskuje o doprecyzowanie szczegółów, w sprawie studium oceny ryzyka lotniska Warszawa Babice EPBC

Odpowiedź zarządzającego w sprawie oceny ryzyka Lotniska Warszawa Babice EPBC

Odpowiedź ULC w sprawie oceny ryzyka Lotniska Warszawa Babice

KTL AOPA Poland wnioskuje o doprecyzowanie szczegółów, w sprawie studium oceny ryzyka lotniska Warszawa Babice EPBC

Odpowiedź ULC na wniosek AOPA Poland


KTL AOPA w sprawie proponowanych zmian struktury powietrznej MATZ EPDA i TRA21


Pytanie o przyszłość licencji narodowych po 31 lipca 2010 roku?

Odpowiedź ULC w sprawie licencji narodowych (19.01.2010)


Odpowiedź KTL AOPA Poland oraz Aeroklubu Kieleckiego w sprawie stref TSA 04, 05, 07, 08


Stanowisko KTL AOPA Poland w sprawie TSA 25


ULC udostępnia wykaz innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań


Nowelizacja Prawa Lotniczego w sprawie wymogu niekaralności
Szeroko zakrojony wywiad środowiskowy pozwolił sformułować jednoznaczne wnioski co do konieczności zmiany niektórych przepisów z zakresu prawa lotniczego. W związku z powyższym, Zarząd Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland, przy udziale eksperta z dziedziny prawa lotniczego Dr. Piotra Kasprzyka postanowił podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zmiany przepisów ustawy Prawo lotnicze w przedmiocie wymogu niekaralności jako warunku uzyskania licencji lotniczej (art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo lotnicze) oraz tych przepisów, które pozwalają na cofnięcie licencji członkowi personelu lotniczego w przypadku skazania jakimkolwiek wyrokiem karnym (art. 100).


Piloci pytają kandydatki i kandydatów do Parlamentu Europejskiego!
KTL AOPA Poland wystosowała pisma do startujących w wyborach z pytaniami o ich znajomość i stosunek do lotnictwa ogólnego. Ma to ogromne znaczenie, kto będzie nas reprezentował, biorąc pod uwagę chociażby ostatnią rezolucję Parlamentu Europejskiego i zapowiedziane dalsze prace legislacyjne umożliwiające nieskrępowany rozwój lotnictwa ogólnego w Europie.


KTL AOPA Poland pyta ULC o ograniczenia lotów w CTR i TMA Warszawa: Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, w piśmie z dnia 13 lutego 2009 pyta o ograniczenia swobody wykonywania lotów szkolnych w CTR WARSZAWA/Okęcie i TMA Warszawa.

Odpowiedź ULC 03.03.2009

Pismo ULC do PAŻP z dnia 26.03.2009

Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, w piśmie z dnia 4 sierpnia 2009r., ponawia pytanie o ograniczenia swobody wykonywania lotów szkolnych w CTR WARSZAWA/Okęcie i TMA Warszawa.

Skarga na bezczynność urzędniczą, w sprawie ograniczenia lotów w CTR EPWA oraz TMA Warszawa z dnia 29.09.2009

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na bezczynność urzędniczą w sprawie ograniczenia lotów szkolnych (4.11.2009)

Odpowiedź ULC z dnia 18.11.2009 (opublikowano 9.12.2009)

KTL AOPA Poland pyta PAŻP o NOTAM 6595/09 (23.11.2009)

Odpowiedź PAŻP w sprawie NOTAMu 6595/09 (12.2009)


KTL AOPA Poland pyta ULC o podstawy prawne... KTL AOPA Poland w piśmie z dnia 23 stycznia 2009 roku, wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i podjęcie w tym celu stosownych czynności, mających na celu ustalenie podstawy prawnej na podstawie której Urząd Lotnictwa Cywilnego, wymaga pismem z dnia 17.12.2008 r, aby szkolenie lotnicze prowadzone przez certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego, mogło odbywać się wyłącznie na statkach powietrznych ujętych w certyfikacie organizacji, zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, pod rygorem zawieszenia certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego w trybie art 161 ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze.

Odpowiedź ULC 16.02.2009


Nowelizacja Prawa lotniczego - propozycje zmian: Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - Marszałek Sejmu skierował w dniu 2 grudnia 2008r. rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo Lotnicze (druk nr 1403) do Komisji Infrastruktury. Jednocześnie, w ramach konsultacji ze środowiskiem lotniczym, do dnia 31 stycznia 2009 istnieje możliwość przesłania uwag, opinii i propozycji zapisów do wzmiankowanego projektu.


KTL AOPA Poland w piśmie z dnia 16 stycznia 2009 roku, wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i podjęcie w tym celu stosownych czynności, mających na celu ustalenie nadmiernej przewlekłości postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie złożonego w dniu 23 grudnia 2005 roku przez Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA "Lotnisko Warszawa-Babice", wniosku w trybie art. 60 ust. 3 Ustawy Prawo Lotnicze o wpis lotniska lotnictwa służb porządku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych.

Odpowiedź ULC 03.02.2009


KTL AOPA Poland pyta ULC 08.01.2009 - Pytanie odnosi się do informacji przesłanej przez Urząd do ośrodków szkolenia lotniczego z dnia 1 grudnia 2008. W przesłanym piśmie, AOPA pyta również o źródło wzoru dokumentu: "Standardowy dokument 154".

Odpowiedź ULC 06.02.2009

Odpowiedź KTL AOPA z dnia 17.02.2009

Odpowiedź ULC 20.03.2009


KTL AOPA Poland porównuje standardowe dokumenty 154

 


Wstąp w szeregi KTL - AOPA Poland - niezależnej organizacji dla której najważniejszymi zadaniami jest upowszechnienie i ułatwienie możliwości wykorzystania lotnictwa ogólnego

w Polsce. KTL - AOPA to jedyne całkowicie niezależne ciało opiniotwórcze, mające realny wpływ na brzmienie tworzonych ustaw i przepisów. Wykorzystaj tą organizację w czasach, kiedy urzędnicze pomysły biorą górę nad zdrowym rozsądkiem i nowoczesnymi potrzebami biznesowymi.

Ze swoim dwunastoletnim stażem, stowarzyszenie stało się liczące i zauważalne we wszystkich polskich urzędach. KTL - AOPA to stowarzyszenie - nie szkoła, nie prywatna firma, ani nie aeroklub. W jej szeregi może wstąpić każdy, kto posiada licencje pilota, jest uczniem pilotem po odbyciu pierwszego samodzielnego lotu, posiada pisemne prawo do użytkowania samolotu lub jest właścicielem albo współwłaścicielem samolotu lub śmigłowca.

W dniu 22 listopada 2008 członkowie KTL - AOPA na Walnym zebraniu postanowili:

- Obniżenie rocznej składki członkowskiej dla członków rzeczywistych do kwoty 45 zł za miesiąc;
- Każdy kto jest licencjonowanym instruktorem lub zdobył licencję pilota w 2008 roku, może bezpłatnie na okres jednego roku stać się członkiem rzeczywistym Krajowego Stowarzyszenia Lotniczego. Wystarczy tylko wysłać podpisaną deklarację;
- Będą częściej przyznawane członkostwa honorowe, dla osób wybitnie zasłużonych dla lotnictwa, pilotów, którzy utracili licencje ze względu na stan zdrowia, wiek czy wypadki losowe. To właśnie ich obecność jest dla stowarzyszenia szczególnie ważna. KTL - AOPA zdaje sobie sprawę że ich doświadczenie, wiedza i pomoc  wzmocni siłę całej organizacji.

Zebrane fundusze, składki i dotacje zapewniają bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia.   Wszystkie wydatki, są publikowane w corocznych raportach finansowych. Zarząd i Rada Stowarzyszenia nie pobiera żadnych korzyści finansowych z racji pełnienia swoich obowiązków. Zebrane fundusze wykorzystywane są na działalność statutową, pokrycie kosztów imprez lotniczych, szkoleń, legitymacji członkowskich, wydatki na administrację i prowadzenie biura.

Aby wstąpić w szeregi Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA, wystarczy wypełnić formularz: http://www.aopa.pl/doc/Deklaracja_czlonek_rzeczywisty.pdf

O KTL AOPA:

KRAJOWE TOWARZYSTWO LOTNICZE - AOPA POLAND to stowarzyszenie istniejące w Polsce od 1996 roku, zrzesza pilotów oraz właścicieli prywatnych samolotów i helikopterów. Jak dotąd intensywne działania organizacji przyczyniły do zmiany niektórych niekorzystnych i krzywdzących przepisów (finansowych – utrzymanie paliwa bez akcyzy dla większości operacji lotniczych, ubezpieczeniowych – zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej przy zmniejszonych składkach, technicznych – wprowadzenie pojęcia innych miejsc do startów i lądowań, doprowadzenie do rozsądnego współużytkowania przestrzeni powietrznej przez samoloty wojskowe i cywilne itd.).


KTL AOPA POLAND jest 41 krajowym członkiem IAOPA - International Aircraft Owners and Pilots Association, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 485.000 pilotów i właścicieli statków powietrznych w 64 krajach świata.

IAOPA jest jedyną organizacją lotniczą posiadającą swoich przedstawicieli w: ICAO, JAA - Europejskich Władzach Lotnictwa Cywilnego, EUROCONTROL - Europejskiej Organizacji Nadzoru Przestrzeni Powietrznej oraz Komisji Europejskiej. Intensywnie walczy o zmianę nieżyciowych przepisów utrudniających, często z powodów biurokratycznych, prowadzenie przedsiębiorstw w tej gałęzi gospodarki.

KTL -  AOPA Poland uważa za konieczność wspomaganie rozwoju firm lotniczych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na styku z lotnictwem. W związku z rozwojem naszej organizacji, jak tez usilnymi naciskami środowiska o zwiększenie jej wpływu na brzmienie przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń dotyczących szeroko pojętej branży lotniczej, wykorzystania przestrzeni powietrznej i wykorzystania lotnisk i lądowisk

KTL AOPA Poland wcieliło w życie zapis statutowy umożliwiający stworzenie grupy członków wspierających jego działania na rzecz lotnictwa cywilnego. Istnienie podmiotów gospodarczych w gronie członków organizacji znacząco zwiększa możliwości utworzenia silnie respektowanego poprzez rząd i organy ustawodawcze lobby walczącego dla wspólnego dobra, rozwoju lotnictwa w Polsce.  Zrzeszenie firm działających w branży lotniczej wspólnie, pod jednym sztandarem Krajowego Towarzystwa Lotniczego - AOPA Poland umożliwi podjecie zdecydowanych działań na rzecz zmiany niekorzystnych i krzywdzących przepisów i rozporządzeń, jak tez znacząco wpłynie na rozwój i promocje tej niezwykle przyszłościowej gałęzi gospodarczej.

Działamy w sytuacji, gdzie Polska ma najmniejszą w Europie ilość zarejestrowanych lotnisk i lądowisk, najmniejszą ilość pilotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i niecałe 2% europejskiej floty statków powietrznych. To jest miara naszego zacofania, którą chcemy i możemy zmienić.

Celami KTL AOPA POLAND zapisanymi w statucie są:

- Podnoszenie bezpieczeństwa latania, sprawności technicznej i ekonomicznej lotnictwa ogólnego;
- Reprezentowanie lotnictwa ogólnego na forum parlamentarnym, rządowym                    i administracyjnym w kraju i zagranicą;
- Informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z rozwoju lotnictwa ogólnego;
- Ochrona istniejących lotnisk i lądowisk, promowanie działalności lotniczej na byłych lotniskach wojskowych;
- Eliminowanie nieuzasadnionych, szkodliwych dla lotnictwa przepisów, opłat i podatków oraz ograniczeń w dostępie do przestrzeni powietrznej i lotnisk;
- Organizowanie szkoleń i doradztwa dla członków stowarzyszenia oraz zapewnienie im ochrony prawnej;
- Pogłębianie przyjaznych stosunków międzynarodowych, wymiana doświadczeń z zagranicznymi aeroklubami, organizacjami lotniczymi i pilotami;
- Organizowanie zawodów i imprez lotniczych w kraju i za granicą oraz udział w nich członków stowarzyszenia.
- Zabiegamy aby lotnictwo ogólne było dostrzegane jako równoprawny środek lokomocji
- Walczymy o powszechną dostępność do przestrzeni lotniczej
- Reprezentujemy Cię na forum międzynarodowym

Przywileje członka wspierającego KTL AOPA Poland


Członek wspierający otrzymuje poparcie ze strony KTL - AOPA Poland w przypadku występowania przed instytucjami i władzami lotniczymi, gdy pogląd lub sprawa członka wspierającego ma na celu rozwój lotnictwa i zgodna jest z punktem widzenia KTL - AOPA Poland.

Członek wspierający otrzymuje międzynarodową legitymację KTL - AOPA MEMBER honorowaną na całym świecie przez tysiące instytucji oferujące zniżki specjalne, np: w hotelach, ubepieczeniach, przy zakupie biletów lotniczych, wynajmie samochodow, itp.
 
Członek wspierający ma prawo używania znaku graficznego KTL AOPA Poland na swoim papierze firmowym z adnotacją "członek wspierający" lub AOPA MEMBER.

Członek wspierający ma zagwarantowane uczestnictwo w imprezach lotniczych organizowanych przez KTL - AOPA Poland na warunkach jak pozostali członkowie.

Członek wspierający otrzymuje zgodę na przesłanie raz w miesiącu drogą mailową do wszystkich członków KTL - AOPA Poland informacji o swojej ofercie handlowej.

Członek wspierający jest zapraszany na spotkania hangarowe KTL.

Członek wspierający znajduje się na liście adresowej do korespondencji wysyłanej do pozostałych członków KTL - AOPA Poland.

Członek wspierający ma pierwszeństwo w sponsorowaniu imprez i wylotów KTL - AOPA Poland, w zamian za promocję swojej firmy.

Członek wspierający posiada możliwość odpłatnej reklamy na stronach internetowych KTL - AOPA Poland, wychodzącej poza umieszczenie linku i krótkiej informacji pisemnej o objętości jednej strony formatu A4.

Zapoznaj się ze statutem organizacji: http://www.aopa.pl/home.php?page=statut

W naszej opinii, w skali globalnej, lotnictwo jest jednym z najważniejszych motorów rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.

Zapraszamy,
Zarząd KTL AOPA Poland

 

Komentarze

Przestańcie rozmawiać z ULCem. Stare powiedzenie mówi, że nie dyskutuje się z debilem bo ludzie mogą się nie zorientować kto jest kto. Proponuję napisać skargę na działania urzędu do instancji wyższej (Ministerstwo Transportu). A co do bezpieczęństwa niech chłopcy pilnują swoich kolegów z wojska bo oni i w powietrzu i na ziemi robią największe zamieszanie