You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefie CTR EPRZ i TMA Rzeszów

Strefa lotniska Rzeszów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefie CTR EPRZ i TMA Rzeszów do FL95 na przestrzeń klasy D.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Proponowana jest zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR Rzeszów oraz TMA Rzeszów do FL95 z obecnej „C” na „D” oraz wprowadzenie obowiązku posiadania transpondera pracującego w modzie A/C w CTR oraz TMA Rzeszów.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W chwili obecnej w strefie CTR EPRZ obowiązuje klasa C z zapewnianą instrumentalną służbą kontroli lotniska – ADI, w TMA Rzeszów, również klasy C, zapewniana jest proceduralna kontrola zbliżania. Planowana zmiana klasyfikacji przestrzeni dotyczyć będzie CTR EPRZ oraz segmentów TMA Rzeszów A, B, C oraz E. Zasady wykonywania lotów w obu klasach zestawione są w tabeli 1.

Zgodnie z AIP Polska, w przypadku wszystkich lotów obowiązuje zezwolenie ATC oraz na wszystkie loty wymagane jest złożenie planu lotu ICAO. Przestrzeń klasy D zachowuje wymogi przestrzeni klasy C – złożenie planu lotu, uzyskanie zezwolenia ATC, utrzymywanie dwukierunkowej łączności radiowej z ATC z wyjątkiem zapewnienia separacji między lotami IFR i VFR, którą to w klasie D zapewniają sobie załogi statków powietrzny ch. Po wprowadzeniu klasy D kontroler będzie zobowiązany jedynie do udzielenia informacji o ruchu kolizyjnym i na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji.


W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotów w rejonie Rzeszowa planowane jest ponadto dodanie obowiązku użycia transpondera w modzie A/C w przedmiotowym CTR/TMA. Lista takich stref opublikowana jest w AIP Polska, ENR 1.6. pkt. Wprowadzenie takiego obowiązku pozwoli KRL na przekazanie pełniejszej informacji o ruchu pomimo prowadzenia proceduralnej kontroli ruchu lotniczego.


UZASADNIENIE:

Zgodnie z dostępnymi danymi procentowy udział operacji VFR wzrósł w 2016 w stosunku do roku 2015, ponadto trend ilości operacji VFR lotnisk jest rosnący od 2010 roku. Należy zatem spodziewać się dalszego wzrostu liczby operacji GA również w kolejnych latach. Niniejsza zmiana wpłynie na poprawę efektywności wykonywania operacji zarówno VFR, jak i IFR. Klasa D oznacza dla GA więcej swobody w wykorzystaniu przestrzeni kontrolowanej, umożliwi pełniejsze wykorzystanie charakterystyki lotów VFR, eliminując przy tym częste wydłużanie tras lotów VFR ze względu na potrzebę zachowania separacji geograficznej. Ma to istotne znaczenie na lotnisku EPRZ, gdzie, zgodnie z dostępnymi danymi, co druga operacja jest wykonywana według przepisów VFR.


Termin zakończenia konsultacji: 14 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r. Konslultacje zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus