You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Zmiana granic TMA EPWA i TSA 02

Zmiana granic TMA EPWA i TSA 02 - konsultacje społeczne PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zmiany granic TMA EPWA i TSA 02.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL

Celem jest zmiana granic wybranych segmentów TMA Warszawa oraz strefy TSA 02.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W związku z planowaną zmianą procedur STAR dla lotniska EPWA oraz SID i STAR dla lotniska EPMO powstała konieczność nieznacznego poszerzenia TMA w rejonie strefy TSA 02. Projekt zakłada korektę granicy poziomej sektora TMA Warszawa B (3500ft – FL225) oraz przestrzeni CTA 02 (FL225 – FL245). Niezbędna jest również zmiana granic segmentu TSA 02E (dopasowanie granicy poziomej do nowej granicy TMA oraz zmiana dolnej wysokości z 6500ft do 2500ft). W segmencie TSA 02F skorygowano dolną granicę z 2300ft na 2500ft.


Rys. 1 Proponowana zmiana.

Ze zmianą powiązana jest konieczność korekty granic poziomych strefy Babice Area D. Strefa zostanie poszerzona na północ tak, aby dopasować ją do nowych granic TMA. Nieznacznemu zmniejszeniu ulegną wschodnie granice segmentów C i D z uwagi na granice MTMA EPMM. Zmiany zostały zaprezentowane na rysunku 2.


Rys. 2 Proponowana zmiana.

Przy okazji zmian granic TMA Warszawa usunięciu ulegają segmenty TMA Warszawa E oraz H (oznaczone na poniższej mapie cyframi 1 i 3). Segmenty te miały na celu zabezpieczać procedury po nieudanym podejściu, jednak z uwagi na zmianę sposobu zabezpieczania przestrzenią kontrolowaną procedur nieudanego podejścia publikowanych w AIP Polska nie są one już konieczne dla zabezpieczenia tych procedur.


UZASADNIENIE:

Zmiana granic TMA Warszawa, a w konsekwencji wybranych segmentów TSA 02 i Babice Area, konieczna jest z uwagi na zmianę procedur dolotowych i odlotowych dla lotnisk EPWA i EPMO.


Termin zakończenia konsultacji: 31 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus