You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie na stałe strefy lotów UAV na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych

Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie na stałe strefy lotów UAV na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia na stałe strefy lotów UAV na potrzeby szkolenia słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych.  

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Celem zmiany jest wprowadzenia strefy TR 191 dla lotów szkoleniowych, bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby szkolenia słuchaczy, organizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Strefa była cyklicznie publikowana NOTAMEM lub SUPLEMENTEM na potrzeby szkoleń Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Strefa czasowo rezerwowana wydzielona będzie na potrzeby lotów UAV. Przestrzeń niesklasyfikowana. Wloty innych statków powietrznych możliwe będą tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów, w przerwie między operacjami UAV.

Strefa TR 191 będzie wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS Poznań i częściowo w przestrzeni ATZ EPWS i podlegać będzie procedurze uzgodnienia z Aeroklubem Wrocławskim. Loty w ATZ należy wykonywać bez naruszenia TR 191. W przypadku uruchomienia strefy AREA nad ATZ na skoki, użytkownik powinien je skoordynować z użytkownikiem strefy TR 191 i wykonywać lot na zrzut bez naruszenia strefy oraz sam zrzut powinien się odbyć w sposób by skoczkowie nie naruszyli strefy lub w przerwie między operacjami BSP.

Strefa TR 191 będzie podlegać procedurze zamawiania i aktywacji/dezaktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3. pkt. 4 oraz pkt 5.1. lub pkt. 5.2 przez przedstawiciela Akademii Wojsk Lądowych w AMC POLSKA. Strefa TR 191 nie będzie posiadać priorytetu przed ćwiczeniami wojskowymi.

Miejsce startu i lądowania UAV będzie znajdować się w rejonie TR 191. Organizator lotów będzie planować loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:

• bufor poziomy: 500m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;
• bufor pionowy: 500ft.

Loty załogowych statków powietrznych będą realizowane zgodnie z przepisami dla lotów VFR, z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu i czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Bezzałogowe statki powietrzne wykonujące loty w strefie TR 191 będą wyposażone w funkcję Failsafe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora. System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.

W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nie uruchomieniu się funkcji Failsafe/RTH, operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy (dla strefy lub rejonu wylotu UAV) organ ATS przekazując: numer strefy TR lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu:

  • czas, w którym utracono kontakt z UAV;
  • czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;
  • ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;
  • ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;
  • ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;
  • inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia;

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy organ ATS;

Użytkownik strefy zapewni łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS, a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywane lotów w strefie (operatorami UAV), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy - tel. 601 668 281. Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, +48 22 574 57 33-35.


UZASADNIENIE:

Zmiana realizowana jest na wniosek Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i umożliwi zabezpieczenie lotów szkoleniowych w warunkach BVLOS.


Konsultacje trwają do 9 listopada 2020 r. Termin wprowadzenia zmian: wiosna 2021 r.

Konsultacje zostały zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus