You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW

Konsultacje społeczne PAŻP. Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW – etap II (zmiana MATZ w MCTR/MTMA).

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 lipca 2017 (ULC-LOŻ-1/078-003/01/17)  oraz zezwolenia dla Sił Zbrojnych RP na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w elementach przestrzeni powietrznej wyznaczanych  na  potrzeby  lotnictwa  wojskowego,  w  kwietniu  2018  nastąpiła  reorganizacja  struktur  przestrzeni powietrznej w pobliżu niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW.

Wiosną 2019 roku planowana jest reorganizacja przestrzeni wokół pozostałych lotnisk zarządzanych przez wojsko, tj.: Cewice (EPCE), Dęblin (EPDE), Malbork (EPMB), Mińsk  Mazowiecki  (EPMM),  Mirosławiec  (EPMI),  Pruszcz  Gdański  (EPPR),  Radom  (EPRA),  Świdwin  (EPSN)  i Tomaszów Mazowiecki (EPTM).

Celem dokumentu jest przedstawienie planowanych zmian do konsultacji społecznych.


Opis zmian podzielony został w punkcie 2 według lotnisk, w rejonie których planowana jest zmiana. W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić formularz konsultacyjny zaznaczając w odpowiednim polu, do którego lotniska się on odnosi.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN

Proponowane jest przekształcenie obecnie istniejących stref MATZ wokół lotnisk :Cewice (EPCE), Dęblin (EPDE), Malbork (EPMB), Mińsk Mazowiecki (EPMM), Mirosławiec (EPMI), Pruszcz Gdański (EPPR), Radom (EPRA), Świdwin (EPSN) i Tomaszów Mazowiecki (EPTM) w  strefy MCTR / MTMA, w których przestrzeń powietrzna sklasyfikowana będzie jako „D”.

Dla optymalizacji lub zachowania spójności z innymi istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej wymagany jest szereg dodatkowych zmian, których opis dla każdego z przedmiotowych lotnisk wojskowych zestawiony jest w dalszej części dokumentów punktach:

2.1. Cewice (EPCE)
2.2. Pruszcz Gdański (EPPR)
2.3. Świdwin (EPSN), Mirosławiec (EPMI), TSA09 +TSA12
2.4. Radom (EPRA), Dęblin (EPDE)
2.5. Mińsk Mazowiecki (EPMM)
2.6. Tomaszów Mazowiecki (EPTM)
2.7. Malbork (EPMB)

Jednocześnie w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wymogu składania planu lotu na loty wykonywane w MATZ, MCTR, MTMA lub TRA wykorzystywane przez lotnictwo wojskowe, Szef Oddziału Służby Ruchu Lotniczego SSRL SZ RP informuje, iż:

1) Na  loty,  których  trasa  zakłada  lądowanie  na  lotnisku  wojskowym  wymagane  jest  złożenie  planu  lotu  oraz uzyskanie zgody od Szefa SSRL SZ RP o której mowa w MIL AIP POLSKA.

2) Przeloty statków powietrznych (tranzyt) przez MATZ, MCTR, MTMA lub TRA wyznaczone na potrzeby lotnictwa wojskowego możliwe są  po uzyskaniu zezwolenia od właściwego organu kontroli lotniska (TWR) lub zbliżania (APP)  wydanego na podstawie złożonego z powietrza na nie później niż 10 min przed planowanym wlotem w przestrzeń skróconego planu lotu zawierającego:

  • znak wywoławczy,
  • typ statku powietrznego,
  • punkt wlotu,
  • punkt
  • wylotu,
  • wysokość lotu.

2.1. Cewice (EPCE)

W rejonie lotniska planowane są następujące zmiany:

a) Zmianę  dwusegmentowego  MATZ  w  MCTR  (GND-3500ft  AMSL,  klasa  „D”)  wraz  z  niewielkim  jego poszerzeniem w kierunku południowym i zachodnim;
b) Zamianę TSA 13A i 13B na TRA 70A i 70B oraz dostosowanie ich granic do nowego kształtu MCTR;
c) Korekta przebiegu MRT 82 w celu usunięcia kolizyjności z powiększonym MCTR oraz skoordynowania granic z równolegle prowadzonym projektem modyfikacji sieci tras MRT;
d) Zmiana przebiegu granicy między TMA Gdańsk A (od 1800ft AMSL) i TMA Gdańsk B (od 3500f t AMSL) na południe od TRA 19B;
e) Zmiana przebiegu granicy TMA Gdańsk A w rejonie Dąbrowy/Wielkiego Kacka mająca na celu dosunięcie tego segmentu do MCTR EPOK (pomarańczowy trójkąt na północ od CTR EPGD na rys. 1);
f) Niewielkie korekty granic innych stałych struktur przestrzeni powietrznej (m.in. ATZ EPOK, TSA16) w rejonie określonym w g) mające na celu „dociągnięcie” do siebie granic sąsiednich struktur (zmiana o ok. 400m)
g) Połączenie segmentów ATZ EPOK A i B.

Ponadto, w punkcie 2.2 opisane zostały zmiany planowane w rejonie Pruszcza Gdańskiego.


2.2.Pruszcz Gdański (EPPR)

W rejonie lotniska planowane są następujące zmiany:

a) Zmiana MATZ na MCTR (klasa D) wraz z powiększeniem w kierunku obecnych TRA  20 i TRA 48 oraz o ok. 5 km w kierunku zachodnim dla zabezpieczenia modyfikowanych procedur IAP;
b) Zmiana granic CTR EPGD w południowo-wschodnim fragmencie umożliwiająca powiększenie MCTR EPPR w   stosunku   do   granic   MATZ.  Zmniejszenie  CTR  EPGD  nie  wpłynie  na  zabezpieczenie  aktualnie opublikowanych procedur IAP/SID dla lotniska w Gdańsku; c) Dostosowanie granic przyległych TRA 20,44, 48 do powiększonego MCTR EPPR .


2.3.Świdwin (EPSN) oraz Mirosławiec (EPMI)

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo oraz dla zachowania spójności struktur  przestrzeni powietrznej  w  rejonie lotnisk w Świdwinie i Mirosławcu będą one rozpatrywane łącznie.

W punkcie 2.3.1 opisane są planowane granice MCTR, MTMA, TRA i TFR, natomiast punkt 2.3.2 zawiera opis zmian w strefach TSA.

2.3.1. Zmiany MCTR, MTMA, TRA, TFR

W rejonie obu lotnisk planowane są następujące zmiany:

a) Zastąpienie stref MATZ EPMI i EPSN przez MCTR EPMI oraz MCTR i MTMA EPSN–rys. 3;
b) Utworzenie dodatkowych stref TRA w rejonie Mirosławca (klasa D i niesklasyf.) dla zabezpieczenia operacji na tym lotnisku oraz działań treningowych w strefie EPD37 Nadarzyce;
c) Zmiana granic poziomych i pionowych TFR09 w celu dostosowania do nowych struktur przestrzeni;
d) Dopasowanie wschodniej granicy TRA 149 do MTMA EPMI. Proponowany przebieg granic struktur przestrzeni powietrznej pozwoli na zabezpieczenie opublikowanych procedur dolotowych/odlotowych/missed approach/holding dla lotnisk w Świdwinie i Mirosławcu wraz z ich pierwszorzędnymi przestrzeniami chronionymi.


2.3.2. Zmiany w TSA 12A i TSA 09

W rejonie planowane są ponadto następujące zmiany:

a) zmiana granic poziomych strefy TSA 12A
b) zamianą TSA 09 na TRA 69 wraz z modyfikacją granic. Opracowano dwa warianty podziału nowego TRA 69 na segmenty opisane dalej. Opracowane zostały dwa alternatywne warianty przebiegu granic segmentów ALFA i BRAVO TRA 69 (rys.4–Wariant  A  i  rys. 5–Wariant  B).  Celem  jest  osiągnięcie  kompromisu  pomiędzy  dostępnością  przestrzeni powietrznej  dla  lotnictwa  GA,  a  uwzględnieniem  potrzeb  strony  wojskowej.  Oba  warianty  zostają poddane konsultacjom społecznym i na podstawie ich wyników wybrana zostanie ostateczna wersja.


W wariancie tym wschodnia granica TRA 69 pokrywa się z obecną wschodnią granicą TSA 09. Obecny segment TSA09A (3500ft-FL245) zostaje podzielony na dwa:

  • TRA69A (3500ft-FL245)–dostępność H24
  • TRA 69B (GND-FL245)–dostępność: 01 OCT –31 MAR:   H24: GND-FL245 01 APR –30 SEPT:  0800-1500 LOC oraz SS-SR:  GND-FL245w pozostałym czasie: 3500ft-FL245 lub za zgodą ASM1 GND-FL245

W  wariancie  tym  zmienia  się  dostępność  przestrzeni  dla  lotnictwa GA  w  zakresie  wysokości GND-3500ft  w północnej części obecnego TSA09A. Pozostałe zmiany w tym wariancie pozostają bez istotnego wpływu na ruch lotniczy.


Alternatywna wersja organizacji segmentów TRA 69A i TRA 69B zakłada udostępnienie lotnictwu GA korytarza w zakresie  wysokości  GND-6500ft  AMSL  pomiędzy  obecnymi  segmentami  TSA09A  i  TSA09B.  Uwzględnienie potrzeb wojska związanych z działalnością treningowo-szkoleniową wymaga w tym wariancie zmiany wschodniej granicy  TRA69  oraz  obniżenie  segmentu  TRA  69A  do  GND.  Proponowana  jest  następująca  dostępność segmentów:

  • TRA 69A: H24 w zakresie GND –FL245, ale ASM1 może ograniczyć dostępność do zakresu 3500ft – FL245 nie dłużej niż na 3 dni z rzędu w okresie poza ćwiczeniami wojskowymi. Celem tego działania jest umożliwienie wykonywania lotów użytkownikom GA w okolicznościach uzasadnionych np. zawodami lotniczymi, działalnością sportowo-rekreacyjną.
  • TRA 69B: H24 w zakresie 6500ft –FL245, a w trakcie ćwiczeń wojskowych za zgodą ASM1 w zakresie GND-FL245.

2.4. Radom(EPRA) oraz Dęblin (EPDE)

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo oraz dla zachowania spójności struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotnisk w Radomiu i Dęblinie będą one rozpatrywane łącznie.

Planowane są następujące zmiany:

a) Wyznaczenie  MCTR  EPRA  (GND-2000ft  AMSL)  w  granicach  pokrywających  się  z  obecnym  TRA  05H (dosunięcie południowej granicy obecnego segmentu MATZ EPRA D do TRA 05);
b) Wyznaczenie trzysegmentowego MTMA Radom (w granicach pokrywających się z opublikowanym cywilnym TMA Radom);
c) Reorganizację stref TRA 05 zgodniez rys. 6 (nieznacznemu zmniejszeniu ulega zachodnia część, a część obecnego TRA 05A ulegnie obniżeniu do FL125);
d) Wyznaczenia MCTR EPDE (GND – 2500ft AMSL) wraz z nowymi punktami VFR;
e) Wyznaczenia MTMA Dęblin (2000ft – FL95);
f) Utworzenia  dodatkowych  stref  TRA  (oznaczonych  tymczasowo  na  rys. 6  jako  XXX,  WWW,  YYY), niesklasyfikowanych, dla umożliwienia szkolenia w lotach na niskich wysokościach.
g) Likwidacja strefy TRA 159 (opublikowanej w MIL AIP SUP do 29.04.2019 – loty UAV BVLOS) i zastąpienie jej przez jeden z segmentów TRA na rys. 6 oznaczonego tymczasowo jako „WWW”.Równolegle z opisywaną zmianą prowadzone są prace dotyczące reorganizacji stref  TRA/TSA04  oraz  TSA47, zakładające uproszczenie tych struktur, jednak zakres tych zmian będzie konsultowany osobno.


2.5. Mińsk Mazowiecki (EPMM)

W rejonie Mińska Mazowieckiego planowane jest:
a) Utworzenie MCTR EPMM (GND-2000ft AMSL) – nieznaczne powiększenie na zachód względem obecnego MATZ EPMM A (rys. 7);
b) Utworzenie trzysegmentowego MTMA Mińsk Maz. zgodnie z rys. 18. Segment MTMA Mińsk Maz. C możliwy do aktywacji wyłącznie MON-FRI, w weekendy po uprzedniej informacji w NOTAM);
c) Likwidacja TSA 38;
d) Modyfikacja  przebiegu  granicy  segmentu  TMA  Warszawa  A  (2000ft –FL225) w rejonie Góraszki w celu dopasowania do granic MTMA Mińsk Maz. Równolegle z niniejszą zmianą planowana jest modyfikacja procedur STAR dla lotniska EPWA, która ma wejść w życie 25 kwietnia
2019 roku a także rozpatrywana jest możliwość zmniejszenia TSA02 w obrębie obecnego segmentu E (konsultowana będzie osobno)


2.6. Tomaszów Mazowiecki (EPTM)

W rejonie lotniska w Tomaszowie Maz. planowane są następujące zmiany (rys. 8):
a) Wyznaczenie MCTR EPTM w miejsce istniejących segmentów MATZ wraz ze strefą TRA bezpośrednio ponad nim (strefa oznaczona będzie jako TRA 24A);
b) Zmianę oznaczenia obecnie opublikowanej TRA 24A na TRA 24B oraz podwyższenie jej górnej granicy do poziomu FL155;
c) Dostosowanie granic MRT09 i MRT10 do MCTR EPTM;
d) Likwidacja segmentów TRA 24Y i TRA 24X.


2.7. Malbork (EPMB)

W rejonie Malborka planowane zmiany w strukturach przestrzeni powietrznej obejmują:
a) Utworzenie MCTR EPMB (klasa D, GND-2000ft AMSL) oraz dwusegmentowego MTMA Malbork (klasa D);
b) Utworzenie niesklasyfikowanej strefy TRA (GND-2000ft AMSL) poniżej obecnego segmentu MATZ EPMB F.
c) Modyfikacja segmentu D TMA Gdańsk (6500ft –FL135)  w  celu  dopasowania go  do  przebiegu  granic  MTMA Malbork (pomniejszenie segmentu o fragment zakreskowany na rys.9);
d) Modyfikacja stałych tras lotnictwa wojskowego MRT 78, MRT 110 i MRT 113 w celu dopasowania ich do nowych granic MCTR;
f) Podpisanie  porozumienia  między  MIL TWR/APP  EPMB  a  Aeroklubem  Nadwiślańskim,  którego  celem  jest umożliwienie  kontynuacji  wykonywania  lotów  przez  w/w  Aeroklub  w  obrębie  MTMA  Malbork,  na  zasadach analogicznych do obecnych. Proponowane jest utworzenie rejonu typu AREA;
g) Modyfikacja granic poziomych ATZ EPEL (rys. 9) oraz zastąpienie AREA Elbląg przez TRA dla zabezpieczenia skoków spadochronowych (5500ft –FL145).


UZASADNIENIE

Zmiana  jest kontynuacją  rozpoczętej  w  ubiegłym  roku  zamiany  niesklasyfikowanych  stref  MATZ  na  sklasyfikowane MCTR/MTMA. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 lipca 2017 (ULC-LOŻ-1/078-003/01/17) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych otrzymał zgodę na zapewnianie służb żeglugi powietrznej bez certyfikacji w całości przestrzeni powietrznej będącej w jego obszarze odpowiedzialności. Wobec powyższego możliwe jest ustanowienie wojskowych struktur przestrzeni powietrznej, w których zapewniana będzie służba kontroli ruchu lotniczego zgodnie z klasyfikacją przestrzeni „D”. Służba radarowa zapewniana będzie w MTMA Cewice, Świdwin, Malbork, Mirosławiec, Mińsk Mazowiecki, Radom, Dęblin.


Termin zakończenia konsultacji: 14 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r. Konslultacje zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus