Konsultacje społeczne PAŻP: Projekt wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166

Konsultacje społeczne PAŻP projektu wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166, fot. pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.

Termin zakończenia konsultacji: 22 stycznia 2019 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r.


CEL:

Celem zmiany jest wprowadzenie stref TRA165 i TRA166 dedykowanych lotom bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Strefy TRA165 i TRA166 wydzielone są z przestrzeni niekontrolowanej, a strefa TRA165 częściowo ze strefy ruchu lotniskowego lotniska Gliwice (ATZ EPGL). Strefy będą przeznaczone do zabezpieczenia lotów o charakterze testowym i autonomicznym wykonywanych w ramach prac badawczo rozwojowych w zakresie technologii BSP.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Strefy TRA165 i TRA166 opublikowana zostaną suplementami do AIP Polska z terminem obowiązywania od 25.04.2019 r., a następnie w I kwartale 2020 r. zostaną wprowadzone na stałe do AIP Polska ENR 2.2.2 oraz na mapę VFR. Granice stref przedstawia rys. 1.

UZASADNIENIE:

Strefy TRA165 i TRA166 wprowadzone zostaną w celu umożliwienia lotów o charakterze testowym i autonomicznym wykonywanych w ramach prac badawczo rozwojowych w zakresie technologii BSP przy jednoczesnym zabezpieczeniu ruchu GA przed lotami BSP wykonywanymi w warunkach BVLOS.

W związku z obecnym brakiem przepisów umożliwiających wykonywanie w ogólnodostępnej przestrzeni lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) loty tego typu odbywają się w „strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej” (Art. 126 Ustawy Prawo Lotnicze). Ze względu na fakt, iż charakter ww. działalności jest stały, a planowane przepisy BVLOS umożliwiające wykonywanie lotów poza wydzielonymi strefami (planowany termin wejścia w życie najpóźniej 31.01.2019r.) nie uwzględniają możliwości wykonywania lotów o charakterze testowym i autonomicznym w ramach prac badawczo-rozwojowych, została zidentyfikowana potrzeba wprowadzenia strefy TRA do publikacji AIS (AIP Polska oraz mapa VFR).


Projekt wprowadzenia tego typu stref zgodne jest z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni:

§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:

1) zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo-rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;
2) prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym

Granice projektowanej strefy TRA165 pokrywają się częściowo z granicami ATZ EPGL. Zapewniono separację pionową ze strefą TRA26A (3500ft AMLS – FL95) zarządzaną przez Aeroklub Gliwicki oraz bezpieczną odległość, uzgodnioną z zarządzającym lotniskiem Gliwice, od trasy łączącej punkt PAPA z lotniskiem EPGL.

Południowe granice projektowanej strefy TRA166 zostały odsunięte o 1000m na północ od trasy łączącej punkt BRAVO z lotniskiem EPKM, zgodnie z ustaleniami z zarządzającym lotniskiem Katowice-Muchowiec.

Operatorzy wykonujący loty w strefach TRA 165 i TRA166 mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500m w przypadku stałopłatów / 150m w przypadku wiropłatów od granic poziomych strefy. Loty w strefach wykonywane będą do maksymalnej wysokości 150m AGL.

SZCZEGÓŁOWE DANE:


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

Pilot
Operator

comments powered by Disqus