You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Podział sektorów FIS Poznań, Gdańsk, Kraków

Konsultacje społeczne PAŻP: Podział sektorów FIS Poznań, Gdańsk, Kraków

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt podziału sektorów FIS Poznań, Gdańsk oraz Kraków.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Celem zmiany jest podział sektorów, z osobnymi częstotliwościami:

  • FIS POZNAŃ na sektor północ i południe
  • FIS GDAŃSK na sektor zachód i wschód
  • FIS KRAKÓW  na sektor zachód i wschód

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Obecnie sektory FIS, oprócz sektora Warszawskiego nie są podzielone. Służba informacji powietrznej jest i będzie nadal zapewniana codziennie przez 24 godziny.

Proponowany podział dotyczy wprowadzenia nowych częstotliwości dla sektorów FIS Poznań, Gdańsk, Kraków. Linie podziału oznaczone są na załączonych rysunkach. Aktywacja dodatkowych sektorów będzie mieć charakter elastyczny i sektory będą dzielone tylko w przypadku przewidywanego lub istniejącego dużego natężenia ruchu lotniczego.

Podobnie, jak w przypadku obecnie funkcjonującego podziału sektora FIS Warszawa, odpowiedni organ FIS będzie prowadził nasłuch na obu częstotliwościach, niezależnie od bieżącej konfiguracji sektorów po stronie PAŻP – znajomość tej konfiguracji przez użytkowników przestrzeni nie będzie zatem konieczna i łączność z FIS powinna być nawiązywana tak, jakby wszystkie nowe sektory były aktywne.


                                  Rysunek 1 Proponowany podział sektorów FIS
 
                         Rysunek 2 Proponowany podział sektora FIS Poznań (północ / południe)


                        Rysunek 3 Proponowany podział sektora FIS Kraków (zachód / wschód)


                        Rysunek 4 Proponowany podział sektora FIS Gdańsk (zachód / wschód)


UZASADNIENIE:

Zmiana realizowana jest przez kierownictwo i personel operacyjny działu informacji powietrznej PAŻP. Stale rosnący ruch lotniczy w przestrzeni klasy G przyczynił się do rozpoczęcia prac nad podziałem sektorów Poznań, Gdańsk i Kraków. Analogiczna zmiana została przeprowadzona na początku roku 2020 w warszawskim sektorze FIS dzieląc go na zachód i wschód.


Konsultacje trwały do 20 października 2020 r. i zostały już zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus